Sons sords i sonors

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,31 KB

 

Sinónims

-Text --> narració escrit  -Autor --> creador causant  -Registre --> llista indix -Paraula --> mot terme  -Llengua --> idioma parla  -narrar --> explicar contar  -Dir --> Expressar comunicar  -Fer --> realitzar elaborar 

-Personatge --> figura paper  -Trobar --> localitzar detectar  

-Nus --> lligam vincle -Introducció --> inici llençament 

-Desenllaç --> final resultat -Explicar --> desenvolupar desenrotllar

-Destacar --> emfatitzar subratllar - Pensar --> raonar meditar 

-Escriure --> redactar compondre - Identificar --> Reconèixer Distingir 

-Perque --> Raó motiu -Tema --> materia argument -Recurs--> forma Manera  -Característica --> tret propietat -Voler --> desitjar Ambicioner 

-Element --> principi fonament -Argument --> prova justificació 

-Recurs -->reglamentació apel·lació -Alternar --> canviar Intercanviar

- Verb --> conjugació acció - Línia --> Camí ruta - Vers --> Poesia poema

-Paràgraf --> apartat secció - Full --> paper plana 

-Deduir --> sostreure concluir -Ésser --> individu persona 

-Recórrer --> transitar passar -Resenya --> recanvi provisió

Sons Consonàntics

 - Punt d'articulació:

·Bilabial [p,b,β(entre Vocals),m] "pal bata ceba amic"

·Labiodental [t,d] "tenir dada]

·Alveolar [s(sorda),z(sonora),ts,dz,l,r,n] "passar zona tots dotze ela Ruc mina

·Palatal [ʃ(com si fos X),ɜ,tʃ(tx),ʤ,j(I de Diftongs),ʎ(LL),ɲ(ny)] "xic Jaume despatx fetge remei colla pinya

·Velar [K,g,w(U de diftongs),ɳ(No entre Vocales)] "casc gust guant engany"

 - Mode d'articulació:

·Oclusiu [p b t d k g m ɱ n ɲ ɳ]

·Fricatiu [f v s z ɜ ʃ]

·Africat [ts dz tʃ ʤ]

·Lateral [l ʎ]

·Rotic [r r]

·Aproximat [j w β]

 - Fenòmens de contacte 

·Neutralització --> Els sons P i B són Oclusius bilabials, Es distingeixen perquè el primer és sord mentre que el Segon és sonor. En certs contextos aquesta diferència es perd.

·Ensordiment --> Quan els sons oclusius Orals, fricatius i africats sonors, en diferents contextos, esdevenen sords. Club fregeòleg

·Sonorització --> Sons sords, a final Tan de síl·laba com de mot, seguits d'una consonant sonora, esdevenen sonors.


Entradas relacionadas: