Sons vocalics i consonantics

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,43 KB

 

Fonètica i fonologia:La fonètica i la fonologia:

són dues disciplines lingüístiques complementàries. La fonètica estudia els sons i la fonologia, els fonemes.

-Fonètica articulatòria:

estudia el procés de producció dels sons.

-Fonètica acústica:

analitza els sons amb paràmetres físics.

-Fonètica auditiva:

es basa en la percepció dels sons per part de l'oïda humana.

La fonologia:

estudia els fonemes, representacions mentals dels sons que comparteixen els parlants d'una llengua i les seves possibilitats combinatòries dins de la sílaba.

Nivells:Nivell segmental:

els sons i les síl·labes. En aquest nivell s'estudien els sons vocàlics i consonàntics i també els fenòmens derivats del contacte entre sons.

Nivell suprasegmental:

l'accent i l'entonació. S'esrudien els fenòmens que afecten diversos segements conscutius, les paraules i els enunciats.

Ortologia:

recull les normes per a la pronunciació correcta dels sons, emtre que l'ortogrfia dicta les regles per a la correcta representació gràfica dels sons.

Entradas relacionadas: