Subordinades adverbials

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,94 KB

 
O.Adv.
les oracions subordinades adverbials fan funció de CC.
Propies(equivalen a un adverbi)expressen circumstància
-temporals:
anterioritat:abans que,posterioritat:desprès que, simultaneïtat:quan,mentre,sempre que
-locatives:prep+on,allà on,arreu on
-modals:com,com si,segons
impropies(no equivalen a un adverbi)expressen una relació logica
- comparatives :igualtat:tan...Com,igual que,tant.
superioritat:mes...Que,millor que.inferioritat:menys...Que, pitjor que.proporcionalitat:com mes... Mes,com menys...Menys.
-causals:perque+inf,ja que,com que,atés que,vist que,puix que, per tal com.
-finals:perquè+subj,per tal que, a fi que.
-consecutiva:de manera que,així que,tant...Que.
-concessives:encara que,malgrat que,tot i que,per mes que,si bé.
-condicionals:sempre que,si.
estructures:
-adv/conj + O: encara que vulgui, no el podrà veure
-prep+inf: he vingut a cantar
-gerundi: baixant de l'avió, la María va caure
-de participi: finalitzat el congrés, els asistents obtindran...

Entradas relacionadas: