Subordinades adverbials

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,47 KB

 

Subordiades adverbials causals: perquè, ja que, com que, puix, per tal com. Subordinades adverbials finals: perquè, a fi que, per tal que, per, per a, a fi de, per tal de. Subordinades adverbials condicionals: si, a condició que, només que, en cas que, sempre que. Subornidaes adverbials concessives: a pesar de, a pesar que, encara que, per més que, malgrat que.

Balear: Supressió de la -r final de la major part dels monosíl·labs. Caugida de la -s- entre vocals. Leise generalitzat. Nord-occidental: pronúncia de la -a àtona final com una -e oberta. Pronunciació amb una -e final de la 3a persona del singular d'alguns temps verbals. Central: Possesius femenins amb v, desinències del presnet de subjuntiu en -i. Valenciá meridional: Tendéncia a l'harmonia vocàlica: tota -a final es pronuncia com la o oberta tònica anterior o com e oberta tónica anterior.  Substitució del promon feble de segona persona et per la forma el o de l'artivle els per la forma es. L'alacantí: pèrdua sistemàtica de la -d- intervocàlica. Supressió de la -r final. El diftong -ou- s'obri en -au-. Utilització de la forma astó en lloc del demostratiu neutre açò.

Entradas relacionadas: