Substitució pronominal

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,95 KB

 
l'antonímia es la relació semantica doposicio entre els significats de dues paraules o mes.Relacions dantonimia:Oposició complemntaria:el significat de l'un exclou completament l'altre. O. De gradació: l'oposició no s'estableix entre l'un i l'altre, sinó entre l'un i la resta.O. D'inversió:qual l'acció que indica un dels antonims implica que algú realitza la de l'altre. Els Complemnts Circunstancials son completaments verbals que ens expliquen en quin lloc, en quin temps,de quina manera, amb quina finalitat,per quina causa,etc.,s'esdevé l'acció que indica el verb. Estructura: Sintagma nominal,S.Pre., S.Adverbial,Oració subordinada. Substitució Pronominal:Els CC de lloc introduïts per la preposició DE els substituïm pel pronom feble EN i la resta de CC els substituïm sempre pel pronom feble HI.

1920-1935 La situació es restableix amb un teatre costumista. S'imposa l'anomenada alta comedia burgesa,encapçada per Carles Soldevila, el teatre poetic de Sagarra ocupa també un lloc destacat. La influencia de Josep María de Sagarra en el panorama teatral d'abans de la guerra va ser molt important. Un llenguatge ric i culte, i tot i ser un home pertanyent a la classe alta,va sintonitzar perfectament ambu n public popular.Les pesces teatrals del moment mostren conflictes educadament burgesos i amb final felíç i uns personatges economicament ben situats.Carlos Soldevila(1892-1967)Joan Oliver(1899-1986)

Entradas relacionadas: