Suspensió del contracte de treball

Clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,31 KB

Treball:Conjunt de tasques i activitats k les persones desenvolupen dins de l'empresa. Voluntarietat,Compte d'altri,Retribució,Subordinació.Jerarquia Norm.Laboral:1-Constitució Esp.,Tractats Internacionals,Estatut treballadors,Convenis col·lectius,Contracte laboral.C.Col·lectiu:Acords pactats entre representants dels treballadors i de les empreses d'un sector econòmic on es fixen les condicions de treballi les normes de convivència que s'aplicaran en un període determinatCntinguts minms: Determinació de les parts, definició de l'àmbit;personal territorial funcional i temporal, Forma i conidcions, formació de la comissió paritària, condicions per la no-aplicació del règim salarial.Sindicats:Organitzacions on les persones treballadores s'associen lliurement per defensar els seus drets laborals i són els seus interlocutors en els processos de negociació col·lectivaConflictes laborals:L'empresa i els treballadors presenten discrepàncies en algun aspecte de la relació laboral.ManifestacionsConflicte col·lectiu:Per discrepancies en el treball els treballadors opten per reunirse i trobar una solució pactada al conflicte sorgit.Solucions:Acord caracter voluntari.Conciliació,mediació,arbitratge(un 3º dice k hacer).Vaga: Interrupció de la prestació laboral per part dels treballadors amb la finalitat d'impostar certes condicions a l'empresa o manifestar una empresa, dret reconegut Constitució. Pk es consideri legal; S'ha de notificar per escrit amb cinc dies d'antelació on es notifiquin els objectius de la vaga, data inici,composició del comitè de vaga.Tancament patronal:tancament del centre de treball per part de l'empresa, en cas de vaga o per una situació de perill de iolència per a les persones o de danys greus per als béns físics. O inassistència o irregularitats en el treball que dificultin greument el procés normal de producció.Contracte de treball: Acord on es reflecteixen les voluntats d'una empresa i un treballador:PARTES:Tipus treball,durada,salari i pagas extraordinarias,període de prova,temps treball.Tipos Contractos. Indefinits, de foment de la contractació indefinida, contractes temporals, contractes de durada determinada, d'obra, eventual,d'internitat.Salari:Totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors, per la prestació professional dels serveis laborals per compte aliè.Salari mínim interprofessional:Remuneració mínima k reb el treballador.


I.Meritacions 

1.Perc.Salarials.(antiguitat,coneixements especials,incentius, penositats,hores extra,salari especie)

2.Percepcions no salarials(dietes,indemnitzacions...)

A.Total meritat

II.Deduccions

1.Cotització seguretat social.

Contingències comunes(remuneració mensual + prorrata pagas extraordinaries)

atur

Formació profesional

hores extra

Total aportacions

2.Impost sobre renda persones físiques

B.Total deduir

Líquid toal percebre (A-B)

Entradas relacionadas: