Taula

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,8 KB

 
VT o amb serv d suport. Alternativa al sist residencial amb grups + petits i atencio + directa. Mesura molt integradora. UC semblant a la familia. Finalitat: desenv d l’autoestima pers i integracio social en 1 ambient + normal. Ofereix dur a terme les AVD ells mateixos. Tenen tots els serv i equipaments necessaris pels usuaris. Serv: dirigits al serv d salut primaria a traves dl CAP. Ofereixen allotjament i manutencio. Capacitat: 10 pers. VT gent gran. Idea original:vivendes situades en 1 complex urbanistica en zones verdes, compartint molts serveis. Totalment adaptades. L’usuari pot estar temporal o permament i en regim d propietat o llogater. Destinataris: pers grans amb autonomia suficient x AVD i q requereixen organitzacio i suport personal. Obj: facilitar 1 entorn substitutori d la llar. Personal: 1 responsable i perosnal suficient d’atencio directa d’una ratió de 0,25 (1 x cada 4 persones). Vivendes compartides. Associacions d gent gran q s’ajunten x compartir vivenda i aixi tmb comparteixen despeses diaries. VT pers amb disc psiquica o malaltia mental. Majors d 18 anys. Finalitat: intentar q puguin satisfer l dret d gaudir 1 vida l + autonoma possible. Alternativa + enriquidora pq ells governen la seva vida en 1 llar adaptada. 2 tipus: pisos amb autonomia alta i amb nivell d’autonomia lleugera. 4 programes: HHSS, autonomia personal, integracio comunitaria i habilitats domestiques. Dest: pers amb disc psiquica o MM quan ls seves circumst ho requereixen q tenen suficient autonomia x les AVD xò necessiten suport. Pers: paper d supervisio coordinat amb personal d serv primaris, socials i centres d salut mental. VT dones. Habitatges q ofereixen la substitucio d la llar amb caracter temporal com a continuacio dl proces iniciat a les cases d’acollida. Dest: dones q hagin patit agressions en l’entorn familiar i els seus fills menors. Tmb dones amb dificultats socials MAI dones amb problemes d’alcohol o drogues. Obj: acolliment temporal, continuar el pla d treball iniciat a les cases d’acollida, facilitar la integracio sociolaboral. Pers:  cobertura dl suport personal i social extern. Se li dona 1 atencio integrada q inclou suport psicologic, assessorament legal, formacio i orientacio x la insercio laboral i seguiment. VT x menors. 2 tipus. Llars funcionals: serv d’acolliment d’infants i/o adolesc amb 8 usuaris màx. Responsables: pers o familia q decideix fer 1 o varis acolliments temporals. Dest: infants i/o adolesc amb regim d guarda o tutela x la DGAIA. Obj: guarda i educacio. Pers: familiar o pers acollidora degudament validada amb el suport del ES. Pisos assistits x a joves d 16-18 anys. Sorgeixen x la demanda d’1 recurs pels nois d 16-18 anys q estaven en un CRAE i q als 16 anys passen a ser autonoms. Ofereixen: serv assistencial i educatiu x als joves q es consideri necessari iniciar 1 proces d desinternament progressiu x assolir la majoria d’edat. Dest: nois d 16-18 anys q estan en un CRAE. Pers: educadors socials. S’intenta q hi hagi 1 sist d’autogestio q aqsts joves adquireixin 1 progressiva autonomia. Pisos d suport a la desintoxicacio. Vivendes normalitzades q ofereixen allotjament i convivencia mentre estan en 1 proces terapeutic i d’adquisicio d pautes socials. Ajuden al manteniment d l’absistencia, dona suport a la no recaiguda i s’usen en el periode d’inclusio social. 4 aspectes: medic, ocupacional, personal/emocional i social/relacional. Tmb hi ha assessorament juridic. 2 documents: protocol d’admissio i acollida i programa terapeutic. Centres d’atencio especialitzada i cases d’acollida: Centres residencials q donen acolliment urgent. Es duen a terme accions d’orientacio i valoracio. Estada max 6 mesos.

Centres d’acollida x dones: Cases x situacions extremes d violencia familiar q tenen dones q pateixen maltractament i no tenen recursos economics i familiars. Donen acolliment temporal a elles i als fills. Obj: suport i tractament emocional, es comença a facilitar mitjans x la seva integracio social i laboral, es dona info i assessorament als recursos i prestacions als q poden accedir, col·laborar en el proces educatius dls fills. Serv: allotjament, menjador, acolliment, convivencia i proteccio, atencio social, psicologica i educativa, assessorament juridic, sanitari, descans i lleure. Dest: dones maltractades i els seus fills menors. Tipus: acollida urgent (acollida provisional d la dona i fills menors. Màx 15 dies). Centres d’atenciói acollida de mares joves (allotjament temporal per a dones joves embarassades o amb fills, sense suport economic ni familia) Centre d’acollida i atencio a la immigrant(temporal màx. 6 mesos. Dones immigrants sense ercursos ni xarxes de suport x aconseguir un allotjament).  Centre d’acollida menors: serv residencials d’estada limitada Obj: - observar i diagnosticar la situacio dels menors i les seves families – Guarda i educació en l’atenció immediata i transitoria en situacions d’urgencia Dest: menors amb alt risc social Personal:  1 responsable sanitari, 1 ekip multiprofessional amb titulació idonea en l’ambit psicologic, pedagogic i educatiu, personal d’atencio directa format per ES, ratio no inferior al 0,2. Tipus: centre acollida immediata (menors en situacio de desproteccio. Es d’urgencia i temporal) centre educacio esp (menors en situacio de desproteccio  k tenen una disc k rekereix proteccio especial) centre d’acollida x menors immigrants (dóna proteccio a menors estrangers en situacio de desamparament, garantint la cobertura de les nec basà allotjament, manutencio, acollida cautelar...) Centre acollida drogo: finalitat: intervencio social, sanitaria i terapeutica amb regim d’internament temporal i/o ambulatori per a minimitzar els danys provocats x l’addicció. Funcions: atén les nec bas d’alimentacio, higiene i descans i proporciona suport emocional.  Dest: drogo amb alta degradacio personal familiar i social i k no s’adapten a l’estat d’abstinencia. Horari: 24h i baixa exigencia d’ingres. Centres d’atencioa pers sense sostre o pers k pateixen una situacio de marginació: 1.- ALBERGS
: serv residencials d’estada limitada dirigits a transeünts en situacio de nec i dóna allotjament i manutencio en un periode de temps limitat. Assesora i info x facilitar la integracio soc. tipus: a) serv d’acolliment residencial d’urgencia: supleix la llar en casos puntuals i d’urgencia Obj: cobrir temporalment les nec bas d’allotjament Funcions:  allotjament, acolliment, manutencio  b) serv de res temporal x a pers adultes en situacio de marginacio: serv d’acolliment residencial temporal i d’assistencia a pers ad en sit de marg k no disposen de condicions sociofamiliars i d’atencio per al se habitatge. Obj: facilitar entorn favorable procurant el benestar, mantenir el max grau d’autonomia. Facilitar la integracio en l’entorn social, promoure la incentivacio i l’integracio social. Funcions: acolliment i convivencia, allotjament, manutencio, bugaderia, suport social, cura del vestir, garantir la assistencia sanitaria. Personal: 1 responsable i altres professionals x a cobrir el serv. 2.- MENJADORS: serv k proporcionen àpats elaborats de forma temporal a pers i families amb greus nec soc i k necessiten ajuda x la subsistencia. Es un serv assistencial.

Entradas relacionadas: