Teatre popular renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,74 KB

 

Abans del teatre de guimera ens trobarem amb tres tipus de teatre: - el coatumista i burlesc , daquest tenia un gran exit el sainet comic, que es tractava duna obra breu dun sol acte. I hi podem trobar dos dimportant una per una banda de lautor Tomas Mut , EnLloreçMalcasadis i per altra banda amb autor desconegut EnRossegóFlorit , totes libreto i hi podem recollir escenes de memoria.Teatre religiós que gira entorn de tres temes: el nadal que es el naixement de Jesús on trobem els famosos pastorets , es pot destacar ElCantdelaSibil°la; la passió i.Mort de Jesucrist de lluc cardona al 1763 ; i el tema de la verge María , que es tracta de la repeesentacio del ministeri dElx.El teatre del neoclassicisme de Menorca amb Joan ramis i ramis amb Lucrecia que manifesta el teatre que es feia a França i Anglaterra , aquest incorpora el teatre Romàntic amb temes historics per exelencia. Menorca coneix un teatre "normal"pq al s.19 formava part de colonies angleses i per això viu 1cultura normal de anglesos i francessos. Ja que no es veu afectada per el decret de nova planta,com la resta de lit.Catalana, va crèixer molt economicament. importancia de guimera: autor del teatre català,encara que sigui amb retard,el millor teatre de guimera es troba en la seva segona etapa,problemes temes del temps,millor obra terra baixa.Lingüística estudia l'estructura d'una llengua 1ºnivell:fonetica i la fonologia,2ºnivell:lexemes i morfemes estudiats x la morfologia(flexió vb i formació de paraules)3º nivell. El léxic formació de diccionaris,4º nivell la sintaxis  elements d'estructura de la frase.Sociolingüística:disciplina s'interessa en pel funcionament extern que condicionen la llengua.També historics  i econòmics que afecten la llengua a travès de la història a l'actualitat, actituds dels parlants i receptors en el procès de comunicació, intencions comunicatives de l'emissor que marquen la tipologia textual. En les llengües en contacte es inevitable que els parlants no facil comparacions entre una llengua parlada per molta gent i una altra per poca.És un prejudici pensar que les llengües majoritaries son les importants i les minoritaries de segona categoria,totes son iguals de dignes. I s'han fet majoritaries perque tenen un poder polítics més fort  i interfereix en una llengua minoritària llengua/poder.Substitució lingüística - desaparició de la llengua per delleialtar,desús, no suport polític ni normalització de la llengua.//no existeixen societats bilingues, potser es reconeguin oficialment pero a la realitat els individus acaban optant per una llengua/diglossia desiquilibri d'una llengua A/B


Aribau, oda a la pàtria,1833La renaixença comença a l’any 1833 amb B.C .ARIBAU amb aquesta Oda a la pàtria, 1833 a la revista El vapor. I vivia de la industrialització, i per tant, Aribau no va ser un home escriptor  de professió sinó al mon empresarial. Aquest poema esta escrit  en un moment que es trobava fora de Catalunya, i això pot explicar el to poètic del poema. Aquest to poètic que es el punt de partida per expressar la nostàlgia i enyorança. I per altra banda, exposar poèticament la reivindicació de la llengua catalana. Al llarg del poema expressa tres àmbits d’us de la llengua: un el català com a llengua materna i familiar, el català com a llengua literària i el tercer àmbit el íntim per parlar amb Déu.Aquesta reivindicació s’explica per la consciència que tenia Aribau de la situació del català que havia deixat de ser llengua literari.Molts dels grans poetes de la renaixença i dels jocs florals varen començar fent poesia en castellà.Jacint Verdaguer es el millor poeta de la renaixença. L'any 1877 publica L'Atlàntida , poema epic que havia guanyat els jocs florals al 1876 . Es basa en dos fets historics: dscuberta am.Llatina i desaparició del continent. Verdaguer va escriure Canigó on lescenari era territori catala dels pirineus, basat en la historia antiga de la cultura catalana amb la llegenda del primer comte i abat i lexpulsio dels musulmans dels pirineus. Verdaguer era capella de família però, va agafar fama dexorcista i va ser press per boig , vapatir molt. Va escriure un recull de.Poesies mística , Flors del Calvari . Verdaguer era un gran exursionista i recuia cançons llegendes i rondalles oralment//El Naturalisme es la tercera manera de mirar la societat. Estudi científic , psicologic duna realitat, societat i temps però, un estudi clínic com si fos una malaltia social. Es conforma amb lestudi psicologic dun cas representatiu . LaBogeria, Narcís Oller. Va començar amb LaPapallona, es una historia dun desegany Amorós. Oller va ser el millor del s.XIX i acaba amb PilarPrim que seguidament entra a la novela modernista que tractara la psicologia dels personatges i sobretot Determinisme. A traves de oller podem seguir levolucio de tota novela europea fins el.Modernisme//Realisme tracta de descriure la realitat amb molt detall per tant ssera una novela llarga amb un narrador omniscient 3ªpers.Costumisme tracta de presentar un món que desapareix amb la rev.Industrial ens donen una descripció per damunt de l'acció, es breupq moltes vegades eraen publicades a diaris i reviste

Entradas relacionadas: