Tècniques poètiques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6 KB

 

TECNIQUES POETIQUES

Metrica i Rima: estrofes i composicions => La major part de la poesia catalana es basa en una metrica sil·labica i accentual (nº de sil·labes i distribucio accents)

· Sinèresi:pronunciar en una unica sil·laba les vocals dun hiat; Dièresi:separar un diftong en sil·labes diferents; Sinalefa; Hiat; Elisio: eliminal vocals en contacte (a,e àtones)  -Classes de versos:  Art major (menys de 9 silabes) o Art major. La cesura es la pausa que divideix els vers en dos hemistiquis. Cada hemistiqui es comporta com un vers. Els versos art menor no tenen cesura excpete els octosilabs (4+4). Els versos d'art major q no tenen cesura son eneasilab i decasilab italià. Els versos d'art major q mai cesura són: decasilab cesurat (ausiasmarquià: 4+6, 5+5, alexandri:6+6). Vers lliure: no està subjecte a ninguna mesura metrica ni de rima; vers blanc: vers sense rima però regulat metrica i ritmicament. -Classes de Rima: consonant, assonant, falses (entre vocals aobertes y tancades), fàcils (basades en terminacions gramaticals: cantava,parlava), aguda o masculina(acabats en sil·laba tonica), plana/esdruixola o femenina( acaba en silaba àtona).// -Classes d'estrofes: tirallongues monorrimes(poesia epica medieval), Apariat(dos versos seguits que rimen entre si en assonant o consonant), Tercet(3versos amb distribucio de rima variada; tercets encadenats: ABA BCB CD...); Quartet(4versos d'art menos o major. rima encadenada ABAB o encreuada ABBA); Quintet(5versos dart menor o major amb 2 rimes de disposicio diversa), Sextet(estrofa de 6 versos amb 2 o 3 rimes) //-Classes de composicions: Sextina(6 estrofes de 6 versos), Octava(Estrofa de 8 versos amb rima variada),Decima(estrifa de 10 versos heptasilabs amb esquema ABBAACCDDC), Sonet(14versos: 2quartets i 2 tercets), Romanç(composicio de nombre indeterminat de versos de set silabes amb rima asonant en els versos parells), Silva(composicio combina decasilabs i hexasilabs), Corranda(canço popular curta amb 4 versos de 7 silabes ABBA o ABAB), Estança(estrofa formana pero versis de metrica diferent), Aiku(composicio japonesa formanda per 3 versos breus ), Tanka(d'origen japones tb, 31 silabesen 5 versos), Cal·ligrama, Poesia visual, poema objecte, escriptura automàtica(deixar fluis l'escriptura sobre el paper de la manera més lliure i espontània) ///Recursos Retòrics: fonics, morfosintactics i semantics// Fonic: Aliteracio(repeticio duns mateixos fonemes), Calambur( BAR CEL ONA), Onomatopeya, Palindrom(mot o frases que es pot llegir de dreta a esquerra), Paranomasia(joc de paraules en que soposen mots semblants). // Morfosintactic: Anacolut(construccio gramatical en la qual la segona part no lliga amb la primera), anadiplosi(repeticio del final dun vers al començament del vers següent) Anafora, asindeton (omissio de conjuncions), El·lipsi(supresio de paraules q sentenen pel context, Epitet, gradacio(succesio de paraules en orde ascendent o des.), Hiperbaton(alteracio ordre), Paralelisme (repeticio de anafora), Polisindeton (moltes conjuncions). // Semantic. Antitesi, Apostrofe, Exclamacio i interrogacio retòrica, Hiperbole (exageracio), Intertextualitat (inclusio de textos d'altres obres), Ironia, Metafora, Metonimia(substitucio dun mot per altre q mante relacio, exemple: un Picasso (el quadre)), Paradoxa, Personific, Sinecdoque (Agafar la part per el tot, exemple: America vol atacar Iraq)

Entradas relacionadas: