Tecno

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,05 KB

 

1 ANÀLISI D'OBJECTES


I+D Investigació i desenvolupament
R+D Recerca i desembolupament


1 Per que analitzem els objectes?

Perque s'utilitza
Les mides de l'objecete
Com s'ha fabriccat o com s'ha muntat
Per saber Alternatives
Nom de les peces Destripament
Unió de les peces2 MÈTODES D'ANÀLISIFase 1: Identificació
Nom
Utilitat

Fase 2: Anatomia
Descripció

Fase 3: Funcionament
Peces
Funcionament
Conjuunt

Fase 4: Tècnica
Mida
Pes
Materials
Cost
Seguretat

Fase 5: Elavoració
Influècia històrica
Millores hitòriques3 LA MESURA DELS OBJECTESEl calibtador o peu de rei

-cinta mètrica 1cm

-flexòmetre 1mm
Instruments de
mesura -metre plegable ½ cm

-regle graduat 1m

-calibrador o peu de rei 0,1mm

-micrometre o pàlmer 0,05mm


Apreciació: Unitat de mesura mínima llegible
Distancia mínima regle fix
Apreciar
dvisions nònius.4 CROQUIS

-Representació aproximade da la realitat feta a ma alçada i a llapis.
-Representa un objece proporcionat en prespectives o vistes
-Pasos per fer un croquis de vistes:
1) Anàlisi detinguda
2) Elecció de la vista més representativa Alçat *diedric Alçat
(linea de terra)
Planta
*triedric Alçat Perfil

Planta
3) Dibuixar eixos de simetria.

4) Dibuixar alçat proporcionat amb llapis dur.

5) Traçar paral·leles horitzontals i verticals.

6) Posicionament correcte de les vistes
Planta


Alçat Perfil

7) Acotament de les vistes.30 cm


5 MUNTATGE I DESMUNTAGEProces per a repara utilitzar analitzar o subtituir.
1) Desmuntatge metòdic amb eines adecuades ( marcar les peces previament i col·locar en safata)
2) Procedir a la separació anàlisi i substitucio.
3) Muntar l'objecte en el proces invers al desmuntatge
4) Comprovar funcionament correcte.

6 ANÀLISI DE SISTEMES


-Divisió d'un sistema complex en subsistemes mes senzills
- Analitzar cadascuna de les parts
- Establir interrelacions funcionals.
- Repetir el proces per la resta de subsistemes
-bml
- jpg
- jpeg
- gif
Artístic - tiff
Extensions
Vectorial - duc
-dxf

ESTRUCTURESDEFINICIÓ: Estructura es la disposició i ordre de les partas que permet suportar, subjectar, donar forma, protegir i proporcionar estabilitat i consistencia.

1 ESTRUCTURES NATURALS I ARTIFICIALS
- Esquelet
- Arbre
Estructures -Closca d'una tortuga
natuals - Conquilla d'una ostra
-Teranyina

Son construides per la natura.-
-
-
- Entramades: Son construides per elements horitzontals i verticals
Estructures - Triangulars: Barres unides en forma de de triangle.
Artificials. - Laminars: Closca o carcassa2 ESFORÇOS DE LES ESTRUCTURES


Esforç es la força o pes que tendeix a deformar o desplaçar els elements de les estructures.


- Tracció: esforç que te la tendència a l'estirament
- Compresio: tendencia a aixafar o comprimir
- Flexió: tendència a corbar
Esforços
elementals - Torsió: tendecia a deformar
- Tall o cisallament: tendencia a tallar
- Vinclament: tendencia a deformar objectes llargrs i comprimirlos3 ELEMENTS RESISTENTS DE LES ESTRUCTURES ENTRAMADES

Elements horitzontals: trnasmeten i reparteixen el pes a les estructures verticals. Llaceres i bigues
Esforços de flesxió

Elements verticals: aguanten el pes de l'estructura i el transmeten als fonaments. Pilars columnes parets mestres
Esforços de viclament
4 ELEMENTS RESISTENTS DE LES ESTRUCTURES TRIANGULARS.
- Barres: formen l'estructura perfils L, T, I, H

Elements - Tirants: donen consistencia

- Nusos: unions de barres.


Un triangle no es deforma davant foces externes
Triangulació: procediment que permet estructures mes rígides en modificar els polígons a triangles.

Estudi de les estructures triangulades

Tracció Compresió
5 ESTRUCTURES LAMINARSFormen carcases amb la propietat d'oposar mes resistència al doblegar-sr

Entradas relacionadas: