Tecno tema (segona part)

Clasificado en Tecnología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,86 KB

Fonts d'energia no convencionals
SolarHeliotermica,fotovoltaica),eòlica,geotèrmica,mareomotriu,altres fonts(onamotriu,hidrotèrmica) i biomassa(RSU)
L'energia solar
Dues maneres de utilitzarle:Aprofitament tèrmic(consisteix en l'absorció de l'energia sola i la seva transformació en calor) o la conversió fotovoltaica(permet de transformar directament l'energia solar energia electrica.)
Aprofitament tèrmic de l'ernergia solar
Un col·lector es un dispositiu capaç d'absorbir la radiació solar i de trensmetre-la a un fluid, de manera que aquest augmenti sensiblement la seva temperatura.
Tipus:
Col·lectors plans(estan formats per una caixa recoberta de material aïllant la part superior de la qual és de vidre transparent.)Col·lectors de concentració(estan formats per dispositius que concentren la radiació solar sobre una superfície reduida amb la qual s'aconsegueixen altes temperatures)
Centrals heliotèrmiques
La transformació energetica que s'hi produeix segueix el proces seguent:La radiació solar escalfa el fruid de calor,el fluid passa per un generador de vapor,el vapor acciona un grup turbina-alterador i produeix electricitat i per acabar, el fuid un cop fred retorna als col·lectors per a repetir el procés.
Tipus
:Centrals de col·lectors distribuits(El fuild portador travessa succesivament diversos col·lectors de concentració abans de precedir el bescanvi tèrmic,temperatures poc elevades i perdues termiques importants),central de torre(disposa de una superficie de miralls,anomenada camp d'heliòstats,que s'encarrega de concentrar la radiació en el receptor, els miralls disposen d'un sistema de seguiment del sol i es gafen temperatures elevades.)
L'energia eòlica
S'obte per aprofitament de l'energia cinetica del vent.Aquest estudi reflecteix en els mapes eolics que es poden determinar per diverses caracteristiques:
Velocitat(es el factor mes important),continuitat(les zones en que bufa el vent de manera permanent són les més adequades),estabilitat(els emplaçaments en llocs alts garanteixen vents mancats de turbulencies),densitat de potencia(amb aquest concepte s'indica la maxima potencia que es pot obtenir).
Centrals eoliques
Les màquines emprades en aquesta transformació són els aerogeneradors o turbines eoliques.Segons la posicio tenim:
d'eix vertical(aprofiten vents de qualsevol direcció i s'acostumen a situar arran de terra)Eix horizontal(Són els mes habituals i els seus elements principals son l'hèlice,la naveta i la torre).Alhora de dissenyar un aerogenerador s'han de tenir en compte dues consideracions:Ceoficient d'aprofitament i una frequencia de 50Hz.


L'energia geotèrmica
Tipus:
Jaciments de baixa energia(La temperatura del focus oscil·la al voltant dels 100ºC.S'utilitzen per a calefacció,hivernacles,balnearis,etc.L'aigua freda a pressió s'introdueix a les proximitats del focus de calor,on augmenta la seva temperatura, i després s'extreu)Jaciments d'alta energia(La temperatura del focus pot assolir els 1250ºC.S'empren en la producció d'electricitat.L'aigua injectada es converteix en vapor de sobreescalfat per efecte del focus de calor i posteriorment s'extreu)
L'energia mareomotriu
Sequencia de funcionament:Quan puja la marea,l'aigua penetra en l'embassament i acciona els grups trubina-allterador,amb la qual cosa s'obté energia electrica.Al final de la plenamar,les turbines actuen com a bombes i provoquen un curullament de l'embassament.Quan baixa la marea,l'aigua torna al mar,torna a accionar els grups turbina-alterador i de nou s'obte energia elèctrica.Al final de la baixamar,les turbines actuen una altre vegada com a abombes i provoquen un buidatge encara més gran de l'embassament.
Altres fonts d'energia
Energia de les ones(es refereix a l'energia produida per moviment de les ones)Energia tèrmica dels oceans(Consisteix en l'aprofitament de la diferencia de temperatura de les aigues marines entre les capes superficials i les capes més profundes.N'hi de cicle obert i de cicle tancat)
La biomassa
És qualsevols materia organica no fòsiil en que la radiació solar, a través de la fotosintesi, ha provocat o provoca l'elaboracio d'hidrats de carboni.Els tractament de la biomassa comporta diferents processos:
Processos fisics(destquen la compactació de volum per al seu tractament directe com a combustible en forma de briquetes, i l'asecament,necessari per al posterior tractament tèrmic.)Processos bioquímics(bàsics són la ferentació aerobica,que permet l'obtenció d'alcohols, i la fermntació anaeròbica,que produeix metà,component bàsic del biogàs),els processos tèrmics(inclouen la combustio directa de residus forestals,la piròlisi o destilació seca, per mitjà de la qual s'obté gas de gasogen, i la gasificació que permet l'obetenció d'hidrocarburs.)
Els biocombustibles poden ser sòlids,líquids o gasosos.
RSU(residus solids urbans)
Cojunt molt heterogeni de materials procedents de l'activitat domestica,comercials i industrial.

Es poden classificar segons la naturalesa del seus elements constituents:
Els residus inerts(formats per metalls,vidres,etç)Els residus orgànics fermentables(s'inclouen les restes d'aliments frecos o cuinats)residus combustibles(paper cartró,etç)

Entradas relacionadas: