Tema 11 la ciutat i el món urbà

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,35 KB

 

Agents socials urbans (persones q intervenen en creació i prod. Espai urbà. Principals són: Propietaris privats del sòl urbà, q esdevenen promotors immobiliaris (agent urbà q promou la construcción i venda dhabitatges o naus ind. Fan dintermediaris entre els propietaris del sòl i els compradors-usuaris finals), empresaris (poden presionar oferint quantitat diners ex construccio centre comercial i no un parc), ciutadans, poders públics (ajuntaments fan plans durbanisme - quins usos te sòl..) //Conflicte entre agents socials es quan intent incrementar VALOR DE CANVI (urbanitzant i construint preu sincrementa) del sòl i edificis, i els q defensen VALOR DUS (utilitat o funcio duna zona de la ciutat ex:parc) Terreny ciutat es com una mercadería + pero q te una limitació ja q n es pot produir nou sòl urbà a noser q 1pla urbanistic qualifici un terreny agricola com a urbanitzable // valor del sòl 2elements: situació (centre o perifèria/ i ben comunicada o no i molts equipaments i serveis o no) i edificabilitat /TMB dir q centre ciutat el preu es + car (pq es n indret de prestigui q esta ben comunicat) // Lobby (grup de pressió q defensa interessos comuns i influeix en desicions poder públic) //Urbanització (creació infraestructures i equipaments necessaris com clavagueram, xarxa transport.. per facilitar edificació dhabitatges i indústries) Edificabilitat ( volum d construcció q permet pla urbanistic, es a dir quatitat de cases o pisos q es poden construir en un solar determinat)// Objectius urbanisme (preveure necesitats q tindra la ciutat per ordenar i planificar...Plans urbanistics normalment els fan ajuntaments i podem trobar tipus de sol q te el municipi (urbà, urbanitzable o no i sistemes generals- son zones on han de pasar carreteres, equipament..-) // qualificacio sòl es ( assignar us urbanistic a porcio de sol ( residencial, industrial, agrícola, de serveis)// Emplaçament( lloc físic concret on es troba una ciutat) Localització ( situació ciutat respecte a altres llocs i esta relacionada amb la funció q exerceix sobre el seu entorn geogràfic- control militar...-)Entramat urbà ( disposició del conjunt de carrers, places i avingudes ciutat) Tipus planol:irregular , s.19 ciutats comencen els aixamples i podem trobar planol radiocèntric (ex vic, carrers donen la volta i altres q marxen) i Ortogonal (carrers amples q solen creuar forma de 90º, dimensions molt regulars, illes(idea integrar pati) ex Eixample BCN)// s.20 Ciutat jardi i funcionalista o racionalista. FUNCIONS URBANES:residencialequipaments (escoles, hospitals, mercats i transports) i infraestructures(electricitat, recollida basura..) per asegurar benestar i funcionament correcte societat urbana comercial ( intercanvi producte i serveis),industrial (poligons industrials pq fabriques dins ciutat no es fan servi i es posen fora), militar ( actualment ciutat modernes no tenen akesta funció), política i administrativa, cultural (edicacio, recerca i religio), lúdica i turística.// Ciutat difusa (zona urbana caracteritzada per la bareja dusos i funcions i per la tendencia a ocupar un territori molt extens. //// Ciutats pre industrials ( fins s.XVII) Models:ciutat romana, medieval i moderna; Caract: Habitada per comerciants, artesans, terratinents i funcionaris; Perímetre reduït, delimitat per muralles // Ciutat industrial (s.XIX) Instal·lació de fàbriques, augment nombre habitants, procès + ràpid expansió urbana ( enderrocament muralles, eixamples, barris periferics), noves classes socials (proletariat obrer, burgesia industrial)// Ciutat industrial (sXX) densificacio centres urbans, creix.de la periferia, desenvolupament metropolis, barris amb especialització funcional ( ciutat dormitori, poligon ind., zones comercials i doci)// Impacte ambiental de la urbanització ( alt cost ecològic del model urbà dispers, contaminació atmosfèrica i formació illes de calor)// AEMA ( agencia europea de medi ambient organisme de la UE dedica a avaluar situació medioambiental dEuropa)Raval (barri construït fora recinte de muralles, Solien viure classes socials amb nivells econ. I social baix) Metropoli ( aglomeració urbana formada per gran ciutat central i altres localitats + petites de la rodalis) Getització ( proces pel qual grup persones q viuen barri determinat arriba a cituacions marginals ex: geto) Nucli urbà o rural ( municipi amb + de 10.000 hab. O - de2.000) Eixample (Inicialment eren arees residencials de nova creació destinades a burgesia i classes mitjanes. Pla urba distingia per traçat geometric, Ortogonal o radial, i amplada i regularitat carers) Conurbació ( conjunt ciutats dimportancia semblant q acaben formant un continu urbà i una unitat funcional) Area metropolitana (aglomeració urbana dominada per una gran ciutat, q contribueix una unitat funcional, sovint institucionalitzada) Teixit urba (conjunt espais construïts i no cons. Q formen la superf. Urbana) Regió metropo (territori + gran q larea metropo.) Segregació ( separació, exclusió i allunyament d1 grup social respecte de la resta població ex: guetos) 

Entradas relacionadas: