Tema 4

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,58 KB

 
-Quin coenzim dels seguents es necessari pk es pugi realitzar la f.lluminos aciclica?
NADP+
- Que passa amb l'energia lluminosa absorbida pels pigments fotosintetics d'antena?
Es transfereix a altres pigments en forma de energia d'excitacio.
- Quins organismes presentes cloroplasts?
Les algues i les plantes
- D'on procedeix l'electro que reemplaça l'electro perdut per la clorofil·la P680?
De l'aigua
- Quina molecula aporta l'electr que reemplaça al electro perdut perla clorofil P700
La plastocianina
- Quina molecula capta el CO2 en el Cicle de Calvin?
La ribulosa-1,5-disfosfat-carboxilasa
- Quin es el primer compost estable que apareix en el cicle d calvin despres de realitzar-se la fixacio del CO2?
L'acid 3-fosfogliceric
- Quina de les frases seguents no es una qualitat de la quiimiosintesi?
Nomes la realitzen determinats tipus de bacteris.
------------------------------------------------------------------------------------------
Tema 4: L'anabolisme heterotrof:
1)L'anabolisme heterotrof
Es el proces metabolic de formacio de molecules organiques complexes a partir de molecules organiques simples. Aquestes s'anomenen molecules precursores. Es duu a terme tant e cel·lules autotrofes com en heterotrofes.
En l'anabolisme heterotrof hi ha dues fases:
-
Primera fase o fase de la biosintesi de monomers per mitja dels precursors.
-
Segona fase o fase de la biosintesi de polimers per mitja dels monomers
Les molecules organiques senzilles precursores poden procedir:
- Del
catabolisme de les substancies de reserva, tant en cel·lules autotrofes com heterotrofes.
- De la
digestio dels aliments rganics, tan sols en cel·lules heterotrofes.
- De la
fotosintesi o de la quimiosintesi, nomes en autotrofes.
No tots els enzims poden catalitzar una reaccio en els dos sentits.
L'anabolisme heterotrof es un proces de reduccio.
L'energia necessaria per a tots els processos de l'anabolisme heterotrof s'obte de la desfosforilacio de molecules d'ATP.
La majoria de les vies anaboliques es donen al citosol
, excepcions:
- La
sintesi d'acids nucleics, que es dona al nucli, els cloroplasts i els mitocondris
- La
sintesi de proteines que es dona en els ribosomes
- La
sintesi de fosfolipids i colestrol, que es dona al reticle endoplasmatic llis.
- La
glicosilacio de lipids i proteines, que s'inicia al reticle endoplasmatic i continua a l'aparell de Golgi.
2) L'anabolisme heterotrof dels glucids
Te dues fases:
-
Sintesi de glucosa. La glucosa es pot obtenir a partir de l'acid piruvic, per mtja de la glicogenesi.
En les celules autotrofes, es pot obtnir a mes, a partir d'un proces que s'origina en el Cicle de Calvin.
-
Sintesi de polimers de glucos o d'altres hexoses. Els mes importants son els polimers de glucosa per mitja d'enllaç alfa. En les cel·lules vegetals se sintetitza mido, proces anomenat amilogenesi i en els animals se sintetitza glicogen i e proces es la glicogenogenesi.


La Gliconeogenesi
Es el proces ivers a la glicolisi.
Es el proces de sintesi de glucosa a partir de precursors no glucidics. En els animals es necesaria en situacions de dejuni.
Els precursors de la glucosa formada per mitja de la gliconeogenesi poden procedir de la desaminacio dels aminoacids, de la transformacio de l'acis lactic i de la degradacio dels acids grassos.
- Els
aminoacids, quan es desaminen poden donar lloc a acid piruvic o a acid oxalacetic.
- L'
acid lactic s'origina per fermentacio lactica en els musculs dels animals quan aquests no tenen prou oxigen.
- En les cel·lules de les algues i de les plantes i en els bacteris, la glucosa pot procedir dels acid grassos. Aquesta diferencia a les recel·lules animals es que no tenen els enzims que transformen l'acetil-CoA. Hi ha tres pasos:
-
La conversio d'acid piruvic en acid fosfoenolpiruvic. L'acid piruvic entra en el mitocondri, ja que es troba l'enzim piruvat-carboxilasa, capaç de transformarlo en acid oxalacetic. No pot travessar la membrana interna del mitocondri , s'ha de transformar en acid malic, que si qe pot pasarl citosol, on es transforma en acid oxalacetic i que aquest finalment es converteix en fosfoenolpiruvic.
-
La conversio de la fructosa-1,6-difosfat en fructosa-6-fosfat.
-
La conversio de la glucosa-6-fosfat en glucosa.
La Glicogenogenesi i l'amilogenesi
La
Glicogenogenesi es la simtesi de glicogen a partir de glucosa-6-fosfat. Es dona especialment al fetge i els musculs, ja que el glicogen muscular es una reserva particular de glucosa per a les celules musculars.
La
Amilogenesi es la simtesi de miido. Es un proces semblant a la glicogenogenesi, l'unica diferencia es que la molecul activadora es l'ATP.
3) L'anabolisme heterotrof dels lipids. els aa i els nucleotids
3.1) L'anabolisme heterotrof dels lipids.
Els lipids mes importants amb funcio de reserva son els greixoss o triglicerids.
1) L'obtencio dels acids grassos: la principal font d'acids grassos dels animals es el greix dels aliments. La segona font es la biosintesi dels acid grassos, es produeix al citosol a partir de l'acetil-CoA.
La biosintesi dels acids grassos s'inicia amb la sortida de l'acetil-CoA del mitocondri al citosol. Els altres acetil-CoA necessiten una activacio previa que consisteix a transformar-se en una molecula de tres carbonis, anomenada malonil-CoA. El nou carboni afegit procedeix d'un io bicarbonat dissolt. La unio del malonil-CoA(3C) a l'acetil-CoA(2C) originauna molecula de 4 carbonis i una molecula de CO
2. L'acid gras que es forma aixi generalment es l'acid palmitic pot servir per sintetitzar acid estearic o oleic. Diferencies amb el catabolisme:
-
Es duu a terme al citosol, en comptes dels mitocondris
-
L'acid gras queda unit al frup enzimatic SAG(complex acid gras sintetasa), i ano al CoA.
- Els 2 carbonis en que augmenta la cedana per volta son aportats pel
malonil-CoA i no per l'acetil-CoA.
- El
transportador d'hidroges es el NADPH i no el NADH O EL FADH2.
2) L'obtencio de la glicerina: per a que la glicerina es pugi unir als acid grassos ha d'estar en forma de glicerol-3-fosfat.
3) La formacio de triacilglicerids: les molecules d'acid gras, s'uneixen mitjançant en llaços. Primer es forma un monoacilglicerid, despres un diacilgrlicerid i finalment un triacilglicerid.
3.2. L'anabolisme heterotrof dels aminoacids
No tots els essers vius son capaços de sintetitzar els 20aa. Hi ha 10aa que els humans i molts animals no son capaços de sintetitzar per si mateixos, son els aa essencials.

Entradas relacionadas: