Tema repartiment mon

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,51 KB

 
2 EL REPARTIMENT DEL MÓ N
2.1 El repartimen d À frica
A partir del 1830 s ’ini c ià la c olonitza c ió d ’Àfri c a,però es va a cc entuar a partir
del 1870:va ser la més ràpida i brutal i suposà el domini total del c ontinent ex eptuant Libèria i Etiòpia. Britàni c s i fran c esos foren els que o c uparen més territori (de nord a sud els
britàni c s i d ’est a oest els fran c esos).Però també Bèlgi c a,Alemanya o Itàlia volgueren part dels territoris.El xo c d ’interessos impulsà la Conferèn c ia de Berlín (1885)on es de c idiren les
normes i les zones d ’o c upa c ió de c ada una i així es va fer un autènti c repartment d ’Àfri c a entre les potèn c ies imperialistes.
2.2 L ocupació d À sia

Àsia fou o upada tant per les potèn ies europees c om per altres països (Rússia,EUA i Japó).Els britàni c s dominaren,des de l ’Índia,Birmània i s ’enfrontaren a Rússia pel c ontrol de l’Afganistan.Més tard,des de Singapur, varen o c upar Malàisia. França es va entrar a Indoxina (Vietnam,Laos,Cambodja …).

Entradas relacionadas: