Temps del discurs

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,44 KB

 

1novel.La és una narració fictícia escritaes prosa. Els personatges que mantenen l'acció:prota.,antag...Els espais són llocs on es desenvolupa l'acció d'una història; Reals: fa referèrencia a ciutats o llocs que es poden reconeixer. Evocats: creats a partir d'un model existent modificat. Imaginaris: no tenen cap model.Els temps ès la informació sobre el moment o durada dels fets. Estructura intetrna pres: situació inicial, ruptura d l'equili.,desen. D l'acció, desenlláç, situ.Final.Estructura externa: Coberta,Cob.Posterior,Pròleg,Capítols,Índex,Epíleg. Temps dels discurs, ordre ronolòlogic trama lineal, alterar-lo de diverses maneres tra.Discontíua. Retrospecció: l'acció torna enrere en el temps per recordar fets anteriors.Anticipació:relat avança fets que encara no ha ocorregut. Simultaneïtat: narren dues accions distintesque ocorren alhora. Durada; recap.O resum: temps llarg en poques línies.El.Lipsi: fet de no presentar totes les accions. Extensió:ampliació real dels fets.

Monosémiques: mantenen invariablement un únic significat. Polisèmiques: presenten diversos significats segons el context lingüístic.Normalització: consisteix en fer normal l’ús d’una llengua en el territori que li és propi. Normativització: procés que posa els instruments necesaris (regles q se necessita per a poder utilitzarse). El romanticisme: final del s.XVIIIdonava preponderància a l'individu, exalçava sentiments i reindicava la llibertat. Va influir sobre l'art, la música i la literatura. La renaixença:

Entradas relacionadas: