Tendencia vitalista-regeneracionista

Enviado por pepe y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,54 KB

 

 Modernisme :el moviment que va sorgir al final del segle XIX amb la voluntat de transformar la cultura i l'art tradicional en una cultura nacional moderna. va tenir una incidencia especial a valencia, a mallorca i catalunya.

Modernisme literari:moviment dual: va començar en dos fronts, a dues tendencies estetiques i socials contraposades. La tendencia vitalista-regeneracionista i la tendencia simbolista-decadentista. El centre daquesta tendencia va ser sitges, i hi va organitzar les festes modernistes a sitges. El modernisme va ser un moviment comprex i canbiant enuna epoca caracteritzada pels conlictes sociales, pero va ser un pas endevant, en la consolidacio del nacionalisme politic.

Joan maragall i gorina: nascut a barcelona, va estudira la carrera de advocat i es va dedicar al periodisme i literatura. Maragall representa l'intel·lectual tipic modernista amb les seues contradiccions. OBRA= hi abunden les descripcions de paisatges naturals, l'equlibri entre el sentiment i l'objectivitat amb que transmet la seua visio de la naturalesa com a font d'energia i de renovacio espiritual. L'actitud vitalista davant la vida en contraposició a la mort.

 Modernisme valencia: va exercir el domini al llarg de mig segle de la poesia valenciana. preocupacions estetiques com en els principals problemes lingüístics del moment: la normalitzacio  i la valencianitzacio d'una elit social marcadament castellanitzada. no va tenir el mateix ressó i desaparegue sense donar continuitat renovadora.Realisme- E Balza: Postulà que la novel3la realista havia de reproduir la vida quotidiana de la societat en totes les seues facetes. la nostra novel·la no aconsegui deslliurarse del llast romantic

Naturalisme- Zola : Propugna que la literatura havia de ser solidaria amb la ciencia. la novel·la naturalista havia de ser el producte d'una rigorosa experimentacio i observacio, de tipus humans i de audisis socials, preferentment de ambients degradats, perque eren exemplificadors de del determinisme qe regula la vida

Oracions subordinades: no independència sintàctica, sinó que depenen d'una altra oració, principal. Quan el verb és una forma personal, s'introdueix per mitjà d'un nexe, conenector.  Classes: Substantives, adjectives i adverbials.

MODERNISME

Josep maria bayarri: Nascut a valencia i dedicat professionalment a l'escultura. Es dedica a la poesia pura, la seua tematica abasta qualsevol aspecte, pero mostra predilecció pel patriotisme i la religiositat.

Daniel martinez ferrando: recorre la metafora per expresar topics modernistes de llibertat individual i enfrontament. els temes son el pas del temps i la perdua d'ideals.

Miquel duran: tematica dedicada a elemets modernistes, el decadentisme, el gust pels ambients exotics, sordids, urbans o anacronics, seguit de l'exaltacio i l'experimentacio amb metres llargs.

Entradas relacionadas: