Teoria de Piaget

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,51 KB

 

Teoria de Piaget: deia que la ment del nen s’organitza d’una manera progressiva, per etapes. Considera que la intel·ligència és la capacitat d’adaptar-se a l’ambient.Sensoriomotriu: inteligènciaà accions. Amb una joguina colocada sobre una manta, el nen d’un any tiba la manta per agafar l’objecte. Per piaget aixo és un acte d’inteligencia. El nen ha fet servir la manta per aconseguir un objectiu. Per piaget això s’anomena esquema d’accio. | ASSIMILACIÓ: incorporacio d’un obejcte o d’un estimul nou a esquemes ja existents previament. A qualsevol edat, el nen té un conjunt d’accions o d’operacions, i els objecte o les idees noves s’assimilen a les més velles. | ACOMODACIÓ: tendencia a ajustar-se, acomodar-se a un objecte nou, a canviar els propis esquemes d’accio per tal que casin amb el nou objecte. El nen un cop s’adon de les propietats uniques de l’iman, s’hi acomodarà i desenvoluparà nous esquemes d’acció respecte els imans. | el desenvolupament mental per piaget és la solució de la tensió entre l’assimilació i l’acomodació, del conflicte entre usar respostes velles per a situacions noves i adquirir respostes velles per enfrontar-se a situacions noves. El desenvolupament intelectual es l’adaptació a situacions noves. Preoperacional: posseix un llenguatge, com també els significats dels objectes. aquesta capacitat de tractar els objectes com a símbols de coses es una característica escencial x aqesta etapa. el nen no té una representació mental dun conjunt de categories quan escull, ni consciènci de cap característica que els uneixi. li costa posarse al lloc dels altres. piaget diu qe aquesta etapa té una presepctiva egocèntirca. Operacions concretes: representacions mentals: l'altre nen no tñe una representacio mental d'una serie d'accions. conservació: la nocio que els liquids o els solids poden canviar de forma sense modificar el volum o la massa es manifesta unicament que arriba a l'etaps d'OC. quan es canvia l forma dun tros de plastilina, el nen P diu qe la quantitat canvia. | el nen P no sadona si el nombre d'objectes que hi ha en dues ordenacions diferents concideix. | termes de relacio: el nen P tendeix a pensar en temes absoluts. no més gran, més alt...alt, gran. li es dificil utilitzar conceptes com, el germà de, a lesqerre de... inclusio: P no es pot raonar simultaniament sobre la part del tot i el tot, no pot entendre que una cosa està dins d'una altre (caramels). classificació: OP tenen la capacitat dordenar objectes segons la mida o el pes. es capaç de produir una imatge emntal duna serie d'accions, i veu que més fosc que, més gran que.. no son qualitats absolutes. Operacions formals: 1. es capaç de pensar en totes les maneres possibles per a la solucio d'un problema particular. ladolscn genera i explora totes les hipotesis i despres busca la valida. 2. el pensament es molt deductiu, pot pensar en termes abstractes. 3. busca la manera d'utilitzar regles abstractes per resoldre una classe de problemes racionalemnt i sistematicament. x+30=3x.Condicionament clàssicà Pavlov. És abans de produir-se la conducta. Pavlov estava estudiant la secreció salival dels gossos i va observar que quan se’ls posava aliment a la boca, sempre segregaven saliva. Va arribar a la conclusió que aquesta salivació davant d’estímuls associats amb el menjar era una forma senzilla i important d’aprenentatge. Per comprovar-ho va dissenyar un aparell que permetia mantenir el gos aïllat, mesurar-li la secreció de saliva, i alimentar-lo sense que el gos veies la persona que li proporcionava el menjar.à Si un estímul neutre (xiulet) assenyalava regularment l’arribada del menjar, i es repetia diverses vegades, el gos salivaria només davant la presència d’aquest estímul neutre.-->CONDICIONAMENT CLÀSSIC. Resposta Incondicionadaà es innata o no apresa. Estímul Incondicionat à l’aliment produeix la salivació. Estímul Neutreà xiulet, llum... no provoca cap resposta fins que no s’associa amb l’estímul incondicionat. Resposta Condicionadaà resposta als estímuls neutres. Estímul Condicionatà l’estímul que prèviament era neutre que desencadena la salivació condicionada. 1. Adquisició. Ajuda a l’organisme a preparar-se per a fets positius o negatius que són imminents. L’estímul neutre es presenta desprès de l’estímul incondicionat. 2. Extinció i recuperació espontània. Pavlov va comprovar que si feia sonar el xiulet diverses vegades sense presentar el menjar a continuació, la quantitat de saliva segregada pel gos disminuïa. Aquesta disminució de la RC en absència de l’EI s’anomena EXTINCIÓ. Va comprovar que si deixava passar unes hores abans de fer sonar un altre cop el xiulet, la salivació reapareixia. L’investigador va anomenar aquest fet RECUPERACIÓ ESPONTÀNIA. 3. Generalització. La tendència a respondre a estímuls semblants a l’EC rep el nom de generalització. Adaptativa: suggereix quan rebutgem un aliment que fa una olor que ens sembla dolenta o desagradable.m 4. Discriminació. Procés contrari a la generalització. És la capacitat de respondre davant d’un estímul determinat però no davant d’altres que s’hi assemblen per les seves característiques. La discriminació afavoreix l’adaptacióà capacitat de reconèixer les diferències entre els diferents estímuls.5. Utilitat del condicionament clàssic. Es utilitzar en el tractament de diversos trastorns psicològics, com les fòbies o l’addició a l’alcohol. També s’utilitza en l’entrenament de determinats animals per a circs o altre mena d’espectacles.  Condicionament Operant o Instrumentalà Skinner. Es produeix desprès de la conducta. Relaciona els estímuls neutres amb les respostes simples i involuntàries. S’utilitza per ensinistrar animals en els parcs d’atraccions. Segons el condicionament operant, una forma de conducta té més possibilitats de repetir-se en el futur si ha estat recompensada o reforçada; en canvi, tindrà menys possibilitats de repetir-se si ha estat castigada. El condicionament operant implica una conducta voluntària, que opera sobre l’ambient per aconseguir conseqüències reforçades o castigadores. Va ensenyar a alguns coloms a caminar dibuixant un 8 o a prémer una palanca quan se’ls ensenyava una vocal i a no fer-ho quan era una consonant. Skinner va dissenyar una caixa insonoritzada, amb una barra que l’animal prem per aconseguir una recompensa, normalment menjar o aigua, i en un artefacte que registre les respostes. Una tècnica d’aquest comportament és el MODELAMENT que consisteix a reforçar només a les respostes que són més properes al comportament final desitjat. 1. El reforç. És una conseqüència de la conducta que fa que aquesta, en un futur tingui més probabilitats de donar-se. Pot ser un objecte, una lloança, l’atenció o deixar que jugui amb alguna cosa que li agrada. Sovint es tendeix a identificar els reforçadors amb les seves característiques, i es confonen aquestes últimes amb els efectes. Reforçadors positius i negatius: Tots dos augmenten la conducta. EL REFORÇADOR POSITIUà consolida la conducta en presentar un estímul agradable. L’atenció, les lloances o els diners. EL REFORÇADOR NEGATIUà elimina la conducta amb un estímul desagradable. Satisfer determinades necessitats sovint actua com a reforçador negatiu. Reforçadors primaris i secundaris: PRIMARISà no necessiten cap aprenentatge.  SECUNDARISà són apresos. Els diners són el reforçador secundari universal. Immediatesa dels reforçadors:El fet que el reforçador sigui immediat sembla més eficaç que l’ajornament de la recompença.

Entradas relacionadas: