Terra

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,43 KB

 

Planetes exteriors: + allunyats del sol ( Júpiter, Saturn, Urà, Neptú)  Planetes interiors: + propers al sol( Mercuri, Venus , Terra, Mart) Característiques de la terra: -Es troba a una distància mitjana del sol - Té una atmosfera ( efecte hivernacle) - Conté aigua en estat líquid - Diverses formes de vida. Sistema obert: produiex l'entrada i la sortida de matèria i energia. Sistema tancat: Produiex l'entrada i la sortida d'energia , però no de matèria. Relacions casuals : causa Formula efecte entre les variables d'un sistema. -Simples : positives ,ex: +pendent + velocitat. Negatives , +nivell del mar - superficies de Terra. - Encadenades: ex: +pendent + velocitat - sedimentacio en el riu . -Compostes : -Bucles de realimentació positiva - Bucles de realimentació negativa. Sistema : conjunt d'elements relacionats entre si Formula 1) Geosfera 2) Edadosfera 3) Biosfera 4) Atmosfera 5) Hidrosfera.   Recurs és un bé natural que pot tenir algun interès per a l'esser humà. Recursos renovables : renoven a una velocitat que fa que la demanda sigui menor que la disponibilitat. -Recusros no renovables: Renoven a una velocitat menor que la seva demanda. ( Energetics: dels quals aprofitem l'energia, No energetics: aprofitem una altra propietat.  -RSU: recollida ordinària d'escombreries, -Residus industrials : Industria en sectors - Altres residus : Runes i materials de construcció , dejeccions ramaderes, residus sanitaris.  Risc mediambiental: produeix la interacció dels processos del medi amb l'esser humà o amb els seus béns o recursos: - Perillositat: probabilitat que es produeixi un fenomen destructiu - Risc induit: el risc que és dóna en situacions en que l'esser humà altera l'equilibri natural del medi. Impacte ambiental és qualsevol incidencia que pugui ocasionar una acció humana sobre el medi ambiental, Gestió ambiental és l'administració adequada del medi ambient: -Desenvolupament intensiu: el creixement és produiex sense cap ordre i es generes desequilibris. - Desenvolupament sostenible: el creixement és limitat, els recursos es gasten a un ritme menor o igual que la velocitat a la qual es regeneren. Mesures que eviten un conflicte mediambiental : - Planificació i ordenació del territori - Incentius economics - Legislació ambiental - Educació ambiental. 

Entradas relacionadas: