Text administratiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,44 KB

 

Quina hora és? [kinorés[, un gat: [ u__gát[, peix bullit: [pé__bu__it[, les ales pintades:_______________________, la bata:

Sintaxi: n': CD, ningú: subj, hi: CCLL, res:CD, n'hi: cd i ccll, tranquil·la: C.PREDICATIU, a rectificar: CRV, ho:CD. O. Substantiva d'infinitiu:

O.Subs ? Indirecta (CD): Ella em va preguntar que faria, O. Sustantiva conjuntiva (CRV): Em va obligar a menjar-me una poma. O.Adj de relatiu explicativa (CN): La noia, que porta els cabells marrons, estava felíç. TOTHOM (subj) s'ha adonat (V) que la veu li(subj) tremolava. Sub sustantiva funció CRV. Correció: Els membres del jurat no van ser capaços de censuar el veredicte, els amics de la Isabel estaven segurs de que es casaria abans de l'estiu, la policia va detendré als(C) abansque poguessin creuar la frontera, Portàvem un regal per alMarà, però al final no li vam donar, han traduït la novel·la a trenta-tres idiomes. Present: digui, diguis, digui, diguem, digueu, diguin. Imperfet: digués, diguessis, digués, diguéssim, diguéssiu, diguessin.  Imperfect: digués, diguessis, digués, diguéssim, diguéssiu, diguessin Present: segui, seguis, segui, seguem, segueu seguin IMP: Segues, seguessis, segués, seguéssim, seguéssiu, seguessin. Metàfora: Substitució d'un objecte real per un altre de fantàstic Metonímia: " part per el tot", a travès d'una part es fa referència a tot l'element Hipèrbole:  exageració per remarcar un contingut


Metàfora: Substitució d'un objecte real per un altre de fantàstic Metonímia: " part per el tot", a travès d'una part es fa referència a tot l'element Hipèrbole:  exageració per remarcar un contingut PROPOPOPEIA: personificació, se li dóna qualitats humanes a alguna cosa que no ho és Sinestèsia: 'Atribuir qualitats d'un sentit a un altre. Jurídics i administratius: Es caracteritzen per la seva funció social i política, els primers tenen com a obj regular la vida de les xsones en societat (lleis, decrets, sentències) i els 2 volen establir la comunicació entre els ciutadans i l'Administració. Els 2 es dirigeixen a un receptor ( col·lectiu o individual) amb el fi d'influir en el seu comportament, cada tipus te text té el seu model preestablert, grau formal alt; una terminologia específica de l'àmbit del dret té un estil neutre i distant, volen transmetre un sms clar i precís que només pernmet una sola interpretació. Els textos de l'àmbit judicial tenen com a obj iniciar, seguir i resoldre un procés judicial. Son documents preparats x professionals del dret (Advocats, jutges) administratiu: estableixen la comunicació entre els ciutadans i l'administració, permeten demanar informació, presentar una queixa, sol·licitar una prestació, reivindicar un dret, autoritzar una xsona xke executi un acte determinat, certificar uns pactes o uns acords, oferir uns serveis...

Entradas relacionadas: