Text expositiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,54 KB

 
Temàtic: quan coincideix amb el tema del text. És totalment temàtic si s'ajusta de manera Precisa al contingut del text. Remàtic: quan no reflecteix directament el tema. Exposició: Descriptiva: S'exposa la informació aportant les dades i els trets que caracterizen una teoria. Seqüencia temporal: L'exposició dels fets, procesos o idees segeuix un ordre temporal cronològic. Comparativa: La informació s'organitza a partir de les semblances i les diferències entre objectes. Causa-Conseqüencia: Antecedents (causes) originen uns efectes (conseqüencies). Problema-Solució: Caracterització d'un problema i es plantegen les possibles solucions. Les veus del discurs: Emissor: Autor/a Locutor: Tx. Narratiu narrador. Tx. Argumentatiu autor/a. Enunciador: tx. Narratiu personatges. Tx. Argumentatiu persones. Intextualitat; Funció de reforçar un missatge. Nivell de formalitat: Tema: Tractament general (situacions quotidianes) Tractament especialitzat (tècnic). Relació entre emissor i receptor: Nivell informal, mes propi de l'àmbit privat. Nivell formal, habitual en comunicació pública. (tú/vosté).

Entradas relacionadas: