Text predictiu exemples

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,87 KB

 
Text conversacional: intercanvi d'informació entre 2 o + interlocutors. Importants els codis no verbals, el llenguatge gestual q modula l'intercanvi d'informació, normes específiques referents a aspectes com el torn o les interrupcions i fórmules com salutacions, comitas, excuses, compliments... Modalitats oracionals (exlamació, interrogació, exhortació...), s'hi utilitzen pronoms personals, febles i interrogatius, adverbis d'afirmació i negació i construccions inacabades o incorrectes. (Entrevista laboral).Text narratiu: succeció de fets ordenats en el temps. Pretén realtar uns fets reals o ficticis. 4 elements: trama, narrador, personatges i Març. Ús selectiu dels diferents temps verbals, adverbis i locucions q expressen temps i de connectors temporals. Text predictiu: previsió futura sobre un aspecte determinat. Orals o escrits. Es complementen amb textos instructius. Caracerístiques: -ús temps verbals q expressen futur, -ús adverbis i locucions q expressen temps, -ús perífrasis de probabilitat (deure + infinitiu), -abundància oracions condicionals.

Text descriptiu: explicació detallada i ordenada de les característiques d'un objecte, persona, lloc o ambient. Paràmetre: espai. 3 elements: objecte descrit (persones, objectes, llocs i ambients), punt de vista (descripció objectiva o subjectiva) i l'ordre intern del text (del general al particular o del particular al general). Ús de noms, adverbis i locucions adverbials, adjectius abundants (complements del nom i les subordinades de relatius poden assumir la funció dels adjectius) i comparacions. Text instructiu (o directiu): l'emissor indica les accions q ha de fer el receptor x aconseguir un determinat objectiu. Orals o escrits. Característiques: -predomini modalitats oracionals exhortativa i imperativa, -ús segona persona gramatical o de formes impersonals equivalents, -ús mode imperatiu i de perífrasis d'obligació (caldre, haver de), -ús de numerals per ordenar els passos a seguir.

Entradas relacionadas: