Text publicitari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,89 KB

 

La cohesió textual és la propietat q a partir d diversos mecanismes d relació, configura la trama sintàctica i fa pales ls relacions entre les diverses frases dl text. Els elements d connexió sn paraules o expressions q relacionen parts àmplies dl text: paràgraf o oracions. 3 grups sgons la funció: organitzadors globals dl text (marquen lestructura), introductors(indiqen posició d lemissor i ajuden a interpretar el text) i els connectors (rlacionen els enunciats).


TEXT PUBL: Publicitat:tècnik q utilitzen els mitjans d comunicació x distribuir missatges q van dstinats a persuadir els recept d la convivència dactuar duna manera determinada. La publ es difon d manra programada i am una estratègia complexa (campanya publi). Els seus objectius sn informar d quins són els avantatges dl producte i convèncer el recep pq adopti la conducta suggerida. El tipus de textos solen ser persuasiu. Lobjecte d la publi és lanunci: gràfic (cmbina imatge i text, en la premsa escrit i plafons urbans), sonor (cmbina músik, efectes especials i text als espais dàmbit radiofònic) i audiovisual (cmbina imatge, escenifikció, músik, efects esp i text als àmbits d TV i cinema).
El procs d redacció dun text, textualització inclou 3 operacions bàsiq: referenciar (triar els mots o expressions), linealitzar (ordenar els conceptes i oracions en una seqüènica lineal n prosa) i transcriure. Paràgrafs. La frase es recomanable qe sigui breu i clara, pq son + fàcil d llegir i entendre. Revisió i correcció. 

Entradas relacionadas: