Text teatral catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,63 KB

 

La novel.La és una narració literaria  de ficció , d'una llargaria considerable i una trama.elements que integren una novel.La :els personatges,/l'espai: imaginari-real -evocat./el temps EXTRUCTURA:s'organitza en parts o capítols/en un relat literari em de distingir  entra la història i trama : història : és la sucessio dels fets ordenats seguint l'ordre cronologic. discur:és l'ordenació  artística o personal fent tal com apareixen en el relat. RECURSOS : temps de la historia:l'època:quan ocorren els fets i en quin context històric. transcur o durada: que indica el temps real que trancorre desde el principi hasta el final. temps de discurs: ordre>retospeccio: l'acció torna enrrere en el temps per mostrar o recordar temp anteriors./ anticipació: el relat avança fets que  encara no han ocorregut. /simoltanetat :es narren dues accion distintes queocorren al mateix temps. durada :recapitulació, el.Lipsi ,extensió.

TEXTOS Científics: textos especialitzats: escrits per científics i per a científics  textos divulgatius : escrits per periodistes amb formació científica i solen llegirlo un sector de població ampli. CARACTERISTICAS: trasmiten coneiximents / hi predominen el textos explicatius/ funció principal informar/incorporen recursos visuals /inclouen descripcions i istruccions RECURSOS :l'autor escri en tercera persona gramatical,en forma personal i els vers en present d'indicatiu ./us de sustantius monosemiics i unívocs  solen anar acompanyats per adjectius cualificatius./ els temes s'hi poden presentar de forma clasica en ideoma  original o adaptat /ús de formules i símbols /ús de sigles i acronims // ús de neologismes sobretot de  l'angles/ús de mols compostos procedents del llatí i el grec    


ESTRUCTURA:el títol/la introducció o frase pasada en qüestió/ desembolupament de la frase resolutiva(s'utilitza l'imperatiu o les prerifrasis d'obligació)/ tancament o frase conclusiva 

TEXT TEATRAL: és un génere literari dialogat  o es personatges viuen uns conflictes en un temps i un espai. es clasifiquen:tragèdia:presenta conflictes terribles  entre els personatges amb un desenllaç capaç d'inspirar llastima i Terrós / comèdia: desembolupa conflictes mes o meinys  amables entre els personantges .La intenció del text  de provocar la rialla   del espectador obliga un final felíç./drama: gènere teatral  que resulta de la síntesi de la comèdia i la tragèdia. ESTRUCTURA:interna:presentació,nuc i desenllaç.externa:l'acte i l'escena. elements d'un text teatral:prersonatges :persones que intervenen /parlament: dialgs o molnolegs   que diuen els personatges per a contar l'história /acotacions esceniques:textos que descriuen la decoració del escenari /acotacions d'interpretació:text que indica com  s'ha despresar  el personatge /acte:ada una de les parts per on es por dividir una obra /escena: part d'un acte que intervenen els mateixos personatges.PARLAMENTS DE PERSONATGES:dialeg:que es una combersa cara a cara entre els personatges/monoleg: que és un parlament individual on els personatges exposa/veu coral:que és la invenció de diferents actors  alhora de repartir el mateix text                                   

Entradas relacionadas: