El text com a unitat comunicativa

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,99 KB

 
El text i les seves propietats textuals: 
Adequació: text adaptat a la situació comunicativa:
Destinatari 
Situació
Tema: concret o general
Canal: oral/ escrit
Intenció
Grau de formalitat
Tipus:  Formals: Cientifico, literari. No formals: vulgar, col·loqui
Coherència: text amb informació pertinent sobre el tema que es tracta. Propietat textual que assegura la unitat de sentit del text.Cal que hi haguí 1 bona selecció i una bona estructuració. 
Organtizació:
Tema:  infor. Coneguda // Rema: infor. Nova
Progressió temàtica: procés d'encadenament de les idees noves i conegudes. 
Estructura: inductiva ( exposició a partir de la qual surt la idea princip) , deductiva (idea principal i causes, exemples), circular (Unió de les dantes + idea principal i deriven exempl. I conseq), successiva (orde crono)
Cohesió: text 1 unitat i les oracions han de tenir un sentit.  Apuns
Correcció 
Presentació

1. Lineal: Tema reprèn informació aportada xl rema precedent. Textos argumentatius. 
Tema- rema/tema- rema/ tema-rema
Insti té aules/ aules tenen projectors/ project ....
2. Constant:Remes que hi ha reprenen i completen el tema inicial. 
Textos descriptius
Tema- rema 1, 2, 3
Comunitat educativa està formada x alumnes, professorat...
3. Derivant: La inf. Organitzada a partí 1 gran tema.
Descripcions
Tema- subtema1- rema 1/ 2- rema 2, 3, 
Insti te diverses zones, Aules a la dreta, patis a lesquerra. 

1. Contextuals: introduir un tema, encetar tema(sobre ), ordenar (primer) , distingir (una banda i latra), continuar ( a + a +), emfasitzar (és a dir), exemplificar (x exemp), resumir (en resum) i acabar (finalment)
2. Oracionals: causa (pq), conseqüència ( x tant), condicióó (si),  finalitat (per, x tal de), oposició ( en canvi), objecció (anca q)

Entradas relacionadas: