El text com a unitat comunicativa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,8 KB

 

El text es la unitat amb sentit complet + gran k esrudia la gràmatica. Les seves propietats textuals k ha de tenir un text per servir a la seva intenció comunicativa, són: Adequació: Ladaptació del text a la situació comunicativa, tipus de text, registre (formal o infor.) Correcció: adaptació de les normes ortogràfiques, sintàctiques, lèxiques.
Coherència: fa referència al significat del text, k destaqui la idea principal, k no hi hagi contradiccions, k no hi hagi informació innecessària i k les idees tinguin un ordre lògic. Cohesió: fa referència a lestruc. Interna del text, especialment als connectors textuals, la puntuació i a les referències (pronoms...)


Segons la tipologia textual (narratiu, descriptiu, argumentatiu, expositiu, instructiu, predicatiu i dialogat) la seva estructura es diferent. La puntuació serveix per distingir i separar les idees secundàries i els connectors serveixen per posar-les en relació.  Els connectors són paraules, locucions i expressions k serveixen per fer explícita la relació entre dues idees dun text.  Tipus de connectors textuals: dobertura: Introduir el tema dun text (aquest), iniciar el tractament dun nou tema (pel que fa a). De continuïtat: afegir informació (a més), aporta detalls complementari (per exemple), fer emfàsis en un aspecte (cal insistir), introduir un aclariment (és a dir). Dordenació: marcar un ordre expositiu (dentrada), temporal (abans) o espacial (a baix). De tancament: resumir (en resum) o concloure (en conclusió).

Entradas relacionadas: