El text com a unitat comunicativa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,56 KB

 

El resum de textos:

·La comprensio del text:1 -llegir el text amb la finalitat de compendre'n el significat global.2.determinar el tipus de text.

·La seleccio de la de les informacions del text:1.Destriar les informacions principals.2.Delimitar les parts del text que tenen una unitat significativa.3.Posar en relleu els conectors que cohesionen i articulen el text .

·La representacio de l'estructura del text :1.Redactar un titol per a cada informació essencial.2.Representar graficament l'ordre dels titols per mitja d'un esquema.

·La redacció del resum:1Redactar un esborrany amb lo essencial.2.Respectar l'estructura del text originari.3.Relacionar les informacions amb els conectors escollits.4.comprovar que el resum es fidel al text original i que te l'extensio desitjada(la meitat que el text orig.), i en acabat passar-lo a net després d'haver fet les correccions.

ELS RECURSOS DISCURSIUS. La definicio: recurs necessari per fer entendre l'abast dels conceptes.-La descripcio:recurs que permet visualitzar objectes i fenomens.-La classificació: recurs que permet jerarquitzar els conceptes.-La comparació:recurs que facilita la comprensió de fenomens poc coneguts associanlos a altres de més coneguts.-L'exemplificació:recurs que facilita la comprensió a partir de la concreció de conceptes poc coneguts.-La demostració:recurs que permet verificar una hipotesi o una teoria cientifica. 

Entradas relacionadas: