Texto expositivo

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,03 KB

 

Variaci{o lingüística: fenomen pel qual1 llengua es diferent segons l'epoca, el lloc i el grup social que la parla i també, segons la situació comunicativa en que es produeix.Tipus de variació lingüística: (segons els parlants: variació historica, sociali geografica)i(segons la situació comunicativa: variació estilística/funcional o registre linguístic). De la convergencia d'aquests factos surt “idiolecte”, que es un conjunt dels usos d'una llengua propi d'un parlant.Variació histórica: Té 5 grans etapes: Catala preliterari: (s. 8-13) en aquest període les estructures i mots catalans es trobaven enmig de textos escrits amb voluntat llatina. Catala medieval:(s.13-15) catala ja s'utilitzava en la producció d textos de carácter literari. Catala de la decadencia: (s16-19) van apareixer castellanismes als textos catalans. Catala de la renaixenca: (s.19-20) S'intenta recuperar la lleng cat en els ambits cultes. Catala actual: Pompeu Fabra vaaportar-ne la normativa ortografica. El catala va assolir la normativització. Variació social: Es té en compte aspectes com ara: edat,sexe, estatus, professió. S'utilitzen codis: (culturalitzades/no culturalitzades: akst distinció té a veure amb el domini d l'estandard .)(codi interferit/no interferit: influencia del castella o frances. Interferencia lingüística: son els canvis k es produeixen en la estructura d'una llengua ocasionats per la influencia d'una segona. Dialectes socials: parlar bleda: absencia de tensió articulatoria i permanent nasalització. Parlar xava: relació amb el vocalisme i consonantisme conté 1 proporció + elevada de castellanismes. L'argot: té vinculació a un ambit professional/finalitat cr´ptica voluntat d'identificció amb 1 grup/influencia d'altres llengue:caste, angles.

Entradas relacionadas: