Textos

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,78 KB

 
Textos argumentatius. Pretenen donar opinions,arguments per a convencer.. Per a argumentar pateix de una tesi, proposicio que s'ha de demostrar mitjançant premisses o arguments i s'arriva a la conclusio. La argumentacio pot ser sencilla, multiple coordinada ( enumeracio d'arguments) mutiple subordinada (arguments relacionats uns amb els altres). Tambe trobem la contraargumentacio,on es rebat la argumentacio de l'altre. Varios tipus d'arguments: de causa consequencia,,d'autoritat,, a partir d'un exemple,, del benefici,, de la comparacio i la metafora,, ad hominem..Ex: cartes al director, articles opinio.. Textos narratius: Relatem fets i accions que ocorren en un espai i en un temps i que tenen, com a minim, un personatge o protagonista. S'estructuren en plantejament,nus i desenllaç.parlarem de un narrador heterodiegetic , si no forma part de la historia.. narrador ho mo diegetic si apareix com a personatge .. si es el protagonista sera autodiegetic.. focalitzacio zero. el narrador sap mes k els personatges,, focalitzacio interna el narrador sap el mateix qe els personatges , focalitzacio externa el narrrador sap menys qe els personatges.. La rondalla el conte i la novela son alguns dels generes en qe domina aquest tipus de text.Textos instructius.Pretenen instruir o aconsellar. S'ordenen de forma logica,precisa i cronologica. Verbs imperatius, perifrasi d'obligacio, adv de temps. ex: receta, manual. Textos predictius. Diuen el qe passara o com sera un determinat esdeveniment. S'ordenen de forma logica i cronologica. verbs futur condicional, perifrasi de posibilitat, adv temps. ex horoscop , prediccio temps.

  Textos descriptius. tenen la finalitat de dir com es una cosa un lloc una persona.. S'estructuren atenent l'ordenacio espacial. Els podem trobar als textos narratius i argumentatius.Utilitzacio de verbs copulatius,presents imperatius,adv qualifica,CN,adv de lloc, comparacions.textos conversacionals.mostren les relacions orals entre els interlocutors, el seus dialegs. Hi podem trobar qualsevol tipus de modalitat enunciativa. Els textos conversacionals escrits solen anar marcats per recursos grafics com les cometes, negreta, o guions. En la llengua oral duen la seguent estructura: salutacio, torn de paraula, comiat.
Textos retorics.Pretenen crear uns efectes determinats mitjançant els diferents recursos de la llengua. Hi predomina la funcio estetica o poetica del llenguatge. La aparicio de retoriques, els jocs de paraules, algunes transgressions linguistiques. No tenen estructura fixa.el mon publicitari barreja el text retoric amb el suport visual , amb les imatges.

Entradas relacionadas: