Textos específics

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,04 KB

 
Tipus d textos:Textos científics i tècnics:Pretén divulgar la ciència en qualsevol dels seus vessants,intenten descriure i explicar els fenòmens naturals i permet la transmissió del saber.Les característiques del llenguatge és la precisió,no pot ser equívoc,la neutralitat,ha d ser precís,la simplificació,es a dir,ha d portar subj+verb+complements,ús d recursos gràfics com fotografies pk es pugui entendre millor.;Els textos tècnics fan referència a l'aplicació concreta d'1 tècnica i a la descripció d processos operatius,funcionament i ús d'aparells,eines i màquines.Les característiques són k conté abundants tecnicismes i neologismes i k sovint són manlleus d l'anglès sobretot en els camps d les tecnologies./Textos jurídics i administratius:Els textos jurídics són els documents k s'utilitzen dins l'àmbit del dret,és el conjunt d normes k regula les relacions humanes x garantir la convivència i determina els drets i dels dures d les persones(lleis,demandes,decrets..)L'estil dels textos jurídics sol ser feixuc i molt redundant,els textos són difícil comprensió i k necesiten l'ajut d professionals.La característica principal dels textos jurídics hauria d ser la claredat tot i k moltes vegades no ho es ja k és mll extensiu,utilitza frases entre comes,repteix molts mots a la mateixa frase,frases en veu passiva,llargues enumeracions,abusen del relatiu,locuccions i aforismes llatins.Els textos administratius són tots els k fan servir en l'àmbit d l'administració.Les característiques principals del llenguatge administratiu són el seu elevat grau d formalitat i el seu caracter neutre,impersonal,fred,també utilitzen expressions no sexistes.Hi han diferents tractaments:El tractament genéric(Senyor),el tractament protocolatari(molt honorable senyor) i el tractament amb l'administració quan es fa ús d la 1a pers del sing o plur.Hi han documents administratius k són:La carta formal,la instància(quan s'adreça a alguna administració) i el currículum./Textos humanístics:Són aquells k mostren 1

àmplia i sòlida cultura dels seus autors i 1 preocupació x establir tot allò k és essencial a l'èsser humà.Es tracta de textos argumentatius k busquen convèncer els lectors d la validesa d la tesi exposada.Sovint són textos redactats amb cultismes i 1 bella retòrica i textos elaborats.En general,podem considerar textos humanístics tots aquells k tractin temes vinculats amb tot allò k anomenem humanitats./Els textos periodístics:Són aquells k ens donen informació sobre l'actualitat i una opinió sobre determinats fets.Aquests textos els trobem tant en la llengua oral com en la escrita

Entradas relacionadas: