Textos jurídics i administratius

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,59 KB

 


El textos legislatius

Son aquells que regulen el comportament dels ciutadans per tant tenen un caracter eminentment instructiu. En funció de la institució de la qual emanen es classifiquen en :

Llei:norma jurídica de caracter general i obligatori dictada pels organs que ostenten el poder legislatiu.

decret:norma jurídica dictada pel govern de l'estat o pel govern de la generalitat

ordre:norma dictada per un ministeri o conselleria

ordenança:norma dictada per les institucions locals o altres institucions.

reglament:conjunt de regles dictades per un organisme a fi de precisar l'aplicació adequada d'una llei.

Esctructura

referencies i títol,justificació,cos,disposicions finals,sanció

característiques:exposició objectica,ordenada i clara.Estructura molt jerarquitzada,presentació molt esquematitzada,registre formal i us de formes jurídiques,abundancia de termes específics de l'ambit de dret, to impersonal del discurs.


 Els textos jurídics i administratius

Els textos jurídics i els textos administratius es caracteritzen principalment per la seva funció social i política,mentre que els primers tenen com a objecte regular la vida de les persones en societat(lleis,decrets,sentencies..)els segons tenen com a finalitat establir la comunicació entre els ciutadans i l'administració.

Trets basics dels textos jurídics i administratius

-predomini de la funció conativa.

-diversitat de generes

-formats estereotipats

-registre especific

-caracter performatiu

-univocitat

El textos jurídics i administratius es poden classificar en:

-textos de l'ambit legislatiu:emanen de les institucions publiques que tenen competencies per dictar normes de convivencia o de comportament als ciutadans.

-textos d'ambit judicial:son tots aquells que tenen com a objecte iniciar seguir i resoldre un proces judicial.

Textos de l'ambit administratiu:son documents que estableixen la comunicació entre els ciutadans i l'administració,aquests documents permeten demanar informació,presentar una queixa,sol-licitar una prestació,reivindicar un dret...

Entradas relacionadas: