Textos predictius

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,37 KB

 

Instrucció és un text en què l'emissor Dona instruccions, consells o ordres perquè el receptor faci alguna Cosa. Els texts instructius O directius, característiques:

-La Informació es presenta amb precisió I en un ordre

-S'hi Utilitzen recursos visuals

-L'ús De l'imperatiu, les perífrasis d'obligació I les formes impersonals.

Predicció és un text en què l'emissor Formula previsions sobre aspectes relacionats amb el futur, basant-se En la pròpia intuïció o en la interpretació racional de dades Empíriques. Els texts predictius, Característiques:

-Utilització Freqüent de construccions impersonals

-Els Temps verbals són el futur I el condicional.

Interjeccions són mots exclamatius que Expressen sentiments d'alegria, dolor, pena o per realçar el Missatge o per emfasitjar la comunicació amb una altra persona.

Onomatopeies són paraules que intenten Reproduir sons i renous de la vida quotidiana o el so que fan els Animals o de vegades repeteixen sons.


Entradas relacionadas: