Textos publicitaris

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,99 KB

 

Publicitat és la tècnica que apliquen el mitjans de comuncicació per convèncer el públic a comprar un producte o intentar que pense d'una manera determinada

Característiques: Adequació de l´anunci a la persona que troven Eslogan una frase fàcil de recordar Recursos estilístics com la rima

  Tipus de textos publicitaris publicitat Estàtica , radiofònica i audiovisual

Carta comercial és un mitja de comunicació entre l´empresa i el client per informar-lo d´una oferta o d´un servei

Característiques Logotip distint de la firma comercial llenguatge clar tracatament adequat brevetat i claretat

Estructura introducció atrau l´atenció del lector Exposició relaciona les qualitats del producte

Entradas relacionadas: