Textos publicitaris

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,96 KB

 

TEXTOS PUBLICITARIS: Predomina la funció conativa, la pretensió que es produeixi una resposta per part del destinataridel missatge. Els missatges de caire persuasiu, s´adeqüen als consumidors entres registres: Mots argòtics, expressions col·loquials, terminologíacientífica… El missatge ha de ser atractiu perquè el receptor el desitgi, is´ha de recordar fàcilment, per el que s´usen els recursos de : Brevetat per noavorrir, Reiteració per memoritzar, i la utilització del imperatiu per generaracció inmediata.  Altres que ajuden a facilitar el text: -Polisèmia:propietat per la que una unitat léxica te mes d´un significat. Joc linguisticusat a la publicitat. Ex: marca de Aigua de colònia s´anuncià com l´aigua queve de colonia. –Metafora: Designa un concepte amb un nou nom perquèentre el concepte i el nom hi ha similaritat. Ex: Campanya Roba Neta. Netacontraposa a bruta metaforitzant la exp. Infantil.- Rima i efectesfonics: En la Publi tmbe s recorre a l rima o al·literacio, k sonrecursos krkteristiks  de la poesía k  serveixen per fer atractiu el que es diu. Ex:una melodía. – Neologismes: La publicitat difon Neologismes com :liposoma, uperitzar que son paraules tecniques usades a la publicitat. Lapresencia dona prestigi a la marca de un anunci. – El·lipsi: Omisio deelements com verbs, afavoreix un missatge més directe que impacta al receptor.Ex: made un US ( unted states no ho fica). El txt publi a vegades usa lapersonific. Ironia… 


TEXTOS Jurídics: Elstextos jurídics responen a la necessitat que la societat civil té degobernar-se i gestionar-se adientment, tasca que fa la admnstracio publica:  -terminologiai fraseología; propies de la llei llengua oficial objecte de la lleiderogacio- Predomini de cultismesacabats en[ ió](administració, corporació) ús d´un llenguatge no sexista (ciutadans i ciutadanes no elsciutadans.) ús del present per adonar atemporalitat al text.: el català es la llengua propia de Catalunya -estructuració del text en llei,capítols, articles -precisiósemántica( la llengua preferentment emprada) llenguatge concís i referencial ( frases breus, poca adjectivació)-repeticions per a deixar clar elcontingut de la llei. neutralitatafectiva i to impersonal, que no s´usen en la 1ª i 2ª persona . ordenació rigorosa del contingut que hade anar del general al particular del abstracte al concret del normal al´excempció.


TEXTOS ADMINISTRATIUS: estil clar i concís, llenguatge adequat irespectuós, ús del present per donar atemporalitat al text, ús de tractamentsprotocol·laris, rebuig del llenguatge sexista per mitja de la via de ladoble forma l´us de termes genèrics o l´esment dels dos generes.

Entradas relacionadas: