Textos valencia 2

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,96 KB

 

CONVERSACIONAL. FINALITAT conversar, interactuar dos o més locutors.ESTRUCTURA basada en la succeció de torns de paraula entre els interlocutors. ADEQUACIÓ I COHESIÓ  DIXI PERSONAL,(promons, verbs i possesius en 1ª i 2ª persona) ESPACIAL (proximitat, ací,aquest  açò; mitjania eixe   i llunyania  allí, aquell,allòI TEMPORAL (verbs en present, passat o futur, adverbis i locucions temporals :ara, abans després,enguany,ahir i demostraius: aquest matí,aquell dia) FORMULES DISCURSIVES : salutacions, comiats FRASES BREUS O INACABADES I REPETICIONS, CONNECTORS CONVERSACIONALS per a marcar l'imici i el final de cada intervenció LÈXIC IMPRECÍS, ONOMATOPEIES  INTEJECCIONS,INTERROGACIONS  PREDOMINI DE LA YUXTAPOSICIÓ I IA COORDINACIÓ  VARIETAT ENTONATIVA  ELEMENTS AMB FUNCIÓ FÀTICA (m'escoltes?)FUNCIONS fàtica,expressiva i conativa REGISTRE estandart, col.loquial

INSTRUCTIU FINALITAT donar instruccions,ordenar o aconsellar alguna cosa,indicar cóm es fa algo. ESTRUCTURA enumerativa o dividida en fases d'un procés o esquema ADEQUACIÓ I COHESIÓ IMPERATIU ,FUTUR CONDICIONAL I PERÍFRASIS D'OBLIGACIÓ  DIXI segona persona CONNECTORS D'ORDRE primer, segon, a continuació MARQUES DE PUNTUACIÓ I D'ORDENACIÓ guions ,nombres lletres FUNCIONS conativa REGISTRE estandart, depenent del tema poden aparéixer tecnicismes i lèxic específiRETÒRIC  FINALITAT estètica i lúdica:atraure l'atenció del receptor produint-li diferents sensacions :atracció, divertiment,bellesa ESTRUCTURA diferents formes segons els textos :sonets  fins a les que incorporen llenguatges no verbals poemes visuals.ADEQUACIÓ I COHESIÓ  FIGURES RETÒRIQUES SEMÀNTIQUES  per produir una transgressió linguística hipérbole,sinestèsia,metàfora,metonínia FIGURES RETÒRIQUES SINTÀCTIQUES polisíndeton,hipérbaton JOC DE PARAULES doble sentit, polisèmia..FUNCIONS poètica i expressiva REGISTRE estandart,culte

PREDICTIU   FINALITAT informar sobre el que passarà o pot passar  ESTRUCTURA diferent segons els textos ADEQUACIÓ I COHESIÓ VERBS EN FUTUR , CONNECTORS TEMPORALS ara, després ,demà, a continuació ADVERBIS DE PROBABILITAT pot ser, probablement, segurament, FUNCIONS DEL LLENGUATGE referencial REGISTRE estandart

Entradas relacionadas: