Tirant lo Blanc .Pdf

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2 KB

 
JOANOT MARTORELL I TIRANT LO BLANC.
Autor de la novela Tirant lo Blanc (1460 468), la qual no va poder acabar perqué va morir i Galba fou qui acabà la novel· la. Va nà ixer a Valè ncia. Involucrat en con flictes cavallerescos, destaca el ple i t que lenfr onta amb els seu cosí , a qui acúsà d' haver desh eret at la seua germana i d ' haver incomplit la promesa de matrim on i.
En el Tirant es combinen tres pl ans:
E l cavalleresc ( abunden tornejos i accions militars) , l 'histò ric(referencies a la realitat immediata de l'epoca i a personages historics) i el realista (constitueix una mostra de la realitat quotidiana del Segle XV) .
Tema, estrucutura i argument: narra les proses dun cavaller que, amb el seu esforç i valor , acsegueix el grau de capità general, posa fi a lamenaç a dels turcs con tra C onstantinoble i es casa amb Carmesina, la filla de lemperador, per això fou hereu del tro .
Els persatges só n moderns: semblen reals i evolucien al llarg de la novela. Tirant é s un heroi valeró s i expert però en la vida í ntima tí mid i inexpert.
Lestil literari de l'obra é s culte i retò ric i col•loquial ric en exclamacis, jocs de paraules i refrañ s. Un aspecte original é s l' erotisme sense embuts.

Entradas relacionadas: