Treball social de casos

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,93 KB

 

Meri Ellen Richmond: es l'impulsadora del Treb Soc com a professio planteja la 1ra conceptualitzacio del treb soc basada en l'investigacio(com a coneixement dela pers i la problematica), diagnostic(com a judici comprensiu de la situacio) i el tractament (conjunt d'accions prolongades centrades en les relacions socials, dirigides a aconseguir independencia i adaptacio al medi). al 1917 publica "Diagnostic Social" on es publica la 1ra teoria del treb soc on a traves d'informes  i entrevistes va definir unes constants i tipologies de diaggnostic i classificar fonts d'informació. Ella defensa el cas per cas k neix d'una ref soc i destaca: la importancia de les relacions soc x superar problemes, insisteix en la necessitat d'investigar, denuncia problemes soc i crea una opinio publica favorable a la ref soc, apunta la naturalesa del treb soc com a mediador entre el client i la societat. Cas: situacio particular en un problema soc determinat i no la pers o les pers en questio les kuals x distigir-les dels problms son designades com a clients. Diagnostic social: intent d'efectuar amb la major presicio possible una definicio de la situacio social i de la personalitat de l'esser h amb una mancança social kualsevol no sols en relacio amb els altres sino en relacio amb les institucions soc de la seva comunitat. Punts basics: 1) recollida d'info o evidencia soc 2) disseny d'inferencies i deduccions a partir de les dades  Treb soc de cas: Metode k es el millor i k permet coneixer les pers. proposa accions correctives basades en akest coneixement i en la seva interrelacio amb l'ambient. Obj basic es: millorar la soc mitjançant la millora de les adaptacions particulars la qual cosa s'aconseguira abordant l'individu per mitjà de les seves relacions socials.  El treb soc com unitat es = a la suma de ≠ accions amb l'individu, amb un colectiu, de reforma soc.. FASES: 1) estudi social--> recollida d'info i analisi de dades  2) diagnostic--> sintesi de les dades, caracteristikes del probl, avaluacio de l'habilitat del client, ha de ser obert a la recerca de nous fets. 3) tractament--> plantejament d'obj a aconseguir, condueix a la prestacio de serveis adekuats al diagnostic, considera al client com objecte i subjecte del problma, el treballador soc es agent mitjancer. Treb soc de grup: metode d'intervencio k s'utilitza en int soc, els sus antecedents hist son els settlements. es treballa en un grup k es troben en un lloc determinat. Es akella intervencio k crea o aprofita dinamikes grupals per tal d'obtenir uns determinats efectes individuals k integren al grup. El mitja clau es la dinamika k s'estableix entre les pers k integren el grup. Akest metode treballa a partir d'experiencies del grup x satisfer nec comunes mitjançant la cooperacio dels membres. GRUP: Vinter 1969--> medi i context d'ajuda sigui pels individus k el constitueixen o x la consekucio d'uns obj soc.  Konopka 1968--> el treb soc en grup es un metode del treball soc k ajuda als individus a millorar el seu funcionament en la cosietat a traves d'experiencies de grup. Finalitat: desenvolupament de la pers cap al seu potencial individual, millora de les relacions del funcionament i de les accion socials. Obj: asesorar, aclarir i ajudar als ind en la interaccio, aconseguint la cooperacio pel canvi. GRUPS DE SUPORT: GAM (grups d'ajuda mutua) son akells k saben k tenen el problema  GRUPS SOCIOEDUCATIUS: no saben k tenen el problema. GRUPS CREATS X PROFESSIONLS: haura de seleccionar les pers, treballar la motivacio, el nombre de pers min 5 max 12 ideal 8-10, si el grup tindra un caracter obert o tancat GRUP NATURAL: funcionen d'acord a les seves propies normes, no es fa seleccio de pers ni si es obert o tancat. Duracio minima d'un grup no inferior a 8 sessions ni superar 40. Trobada cada 15 dies. Fases: 1) estudi soc del grup (dades del grup. de cada  integrant, del seu medi) 2) diagnostic soc del grup i pla de tractament (sistematitzar dades, determinar prioritats, valoracio de cada membre, plantejar els obj a aconseguir) 3) Tractament (orientacio/info, alleujament de tensions/ ajuda institucional, fomentar les relacions dins del grup)  Treb soc comunitari: format x diverses corrents del pensament soc. Comunitat: viure en un mateix barri o territori no suposa apriori formar part d'una comunitat. Col·lectiu: no es sinonim de comunitari. hi ha actuacions col·lectives k no pretenen crear o enfortir vincles entre els membres d'una col·lectivitat ni influir en les din soc existents x tal d'afavorir la cohesió social. OBJ: preten descobrir i posar en evidencia akells elements comuns a partir dels cuals una diversitat de pers poden arribar a esdevenir, promoure activament la participacio de la comunitat en l'identificarcio de kines son les seves nec, preten proporcionar habilitats i animar a una comunitat pk tingui un rol mes directe, preten potenciar dinamikes soc obertes impermeables entre les ≠ realitats de poblaciod'un determinat territori. Rekisits x tirar-ho endavant: imprescindible k hi hagui participacio ciutadana, ha de contar amb el recolzament institucional explicit. Fases: 1) Estudi social de la comunitat i dels seus problemes (recollida de dades economikes, politikes, historikes, culturals..) 2) diagnostic(analisi detallat dels fets id e les dades, interpretacio sobre les nec sentides i detectades) 3) planificació (escriure plans d'intervencio definits segons obj, beneficis, temps, recursos..) 4) intervencio sobre el terreny(promocio d'accio social, realitzacio de plans, programes i projectes) 5) Avaluacio: analitzar els processos, els objectius i els resultats aconseguits Metodologia d'intervencio en xarxes socials: es basa en la participacio socail. preten k les persones prenguin consciencia s'organitzin i es movilitzin x aconseguir una practica social de dependencia. Es una forma de treball k uneix en el mateix temps i lloc la pers/es k expresen la demanda i els recursos formals/informals de la mateixa comunitat, amb obj de suport terapeutic i de reforç. Col·loca al client en el seu medi. 3TIPUS: 1aries--> unitat de vida social k agrupa pers k es coneixen i estan unides les unes amb les altres. akests llaços son de naturalesa afectiva i es basen amb la reciprocitat immediata o diferida sense intercanvi monetari. 2aries informals--> s'engeguen per iniciativa de certs membres de la xarxa 1ariaa x respondre a les seves nec, solen ser efimeres(responen a una nec en un mom donat) 2aries formals--> xarxes constituides per institucions socials. els seus lligams no es creen naturalment, son xarxes establertes perls membres en funcio dels serveis k subministren en els intercanvis.  

Entradas relacionadas: