Trimestral catalan

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,82 KB

 
sintagma: es una paraula o un grup de paraules organitzat al voltant d'un nucli i amb una funcio concreta fins de l'oracio, sigui de predicat, de subjecte o de complement; El sintagma verbal la seva estructura formada per un verb que fa de nucli del sintagma; Complements obligatoris, son requerits pel verb que fa de nucli i sense ells l'oracio no esta ben construida; Complements optatius, afegeixen informacio al verb pero no son imprescindibles. La funcio del sintagma verbal es la de predicat en l'oracio es la unica pero imprescindible, contrasta amb les que adopta el sintagma nominal que son diverses pero prescindibles; la concordança entre predicat i subjecte es per el nombre (singular o plural) i la mateixa persona gramatical (primera, segona, tercera). l'atribut: es un complement obligatori requerit pels verbs ser, estar i semblar, indica la caracteristica essencial del subjecte i normalment es un sintagma adjectival o nominal. complement directe: es un complements obligatori en certs verbs, un sintagma nominal que expressa l'entitat sobre la qual recau l'accio del verb. complement indirecte: sol ser un complement optatiu, tot i que alguns verbs el requereixen obligatoriament, es un sintagma preposicional que comença per a i designa el destinari de l'accio expressada. complement de règim es un complement obligatori per a certs verbs, s tracta d'un sintagma preposicional encapçalat per la preposicio adient per al verb. complement circumstancial, es un complement optatiu que aporta informacio sobre les circumstancies de l'accio (temps, lloc, manera o quantitat). complement predicatiu, es un complement optatiu que atribueix una caracteristica al subjecte o al complement directa es troba amb diferents verbs de ser, estar o semblar.

ESCRIBIM M; davant de b,p i m/davant de f/paraules amb el prefiz circum-/exepcio: paraules que comencen per con-,en-,in-... ESCRIBIM N; davant de v/exepcions: tramvia, triumvirat..
L'HOMONÍMIA, es la propietat que tenen algunes paraules que presenten la mateixa forma, pero tenen significats diferents.

Entradas relacionadas: