Unidad5 ,morfosintaxi: el sintagma nominal

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,92 KB

 

categoria gramatical:son les diferents classes de mots qe formen una oracio:nom,article,adjectiu,pronom,verb,advervi,preposicio i conjuncio.

SINTAGMES: es un mot o conjunt de mots amb significat k sestructuren al voltant dun nucli:sintagma nominal,verval,adjectival,advervial.

el sintagma nominal esta format per un nucli que pot anar acompañat de un determinant i per complements del nom.

tipus de det:

-l' article:destaca duna manera precisa un individu.

-demostratius i possesius:situen duna manera precisa un induvidu.

-indefinits:destaquen duna manera inprecisa l' individu.

-quantificadors:expresen una quantitat precisa.

-interrogatius i exclamatius:introdueixen pregunta o exclamacioper destacar individu.

-complement del nom:complementa el nom adjudicantli una cuantitat.

funcio del sv:es un verb o un conjunt de paraules qe sempre tenen com a mucli un verb. fa la funcio de predicat.

el verb es el nucli del sintagma verbal:per el lexema i el morfema.

morfemes verbals:

-persona:te relacio amb els emisors i els receptors

-nombre:indica si la idea del verb es relaciona amb un subjecte singular o plural.

-temps:indaica en quin moment passen els fets

-mode:diu la manera en la que es presenta la accio que esxpresa el verb

-aspecte:indica si la acsio qe expresa el berb es acabada.

Entradas relacionadas: