Unitat 7 Llengua AV

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,7 KB

 
els textos administratius:l´ambit normatiu:la forma legal en molts documents i s´utilitza per a reforçar els arguments que hi ha exposen
1.L´informe::es un text descriptiu i en alguns casos argumentatiu que trasment informació,perque el destinatari putja valorarla y prendre decisions
1.1.Recomanacions de l´estil:clar y precís, d´evitar abjetius valoratius,oracions pasives i impersonals o la tercera pèrsona del singular per a referirse a l´emisor,el present d´indicatiuél preterit indefinit cada apartat es redacta en paragrafs deiferents i s´hi fa canstar el títol,enumerar cada aprtat.
1.2l´estructura de l´informe:-capçalera:el numero i el títol de l´´expedient,l´organisme emisor del informe, la referencia a l´organ que ha solicitat o lorgan al qual s´adreça i el tema que es tracta-cos de l´informe:en dues parts els fets relació dels fets o antecedents,també se exposen els fonaments de dret que fan referencia als fonaments legals o normatius en que es basa el fet sobre el qual s´informa-les conclusionso propostes de resolució:el títol proposte-el peu:consta de carrec de la persona que ha redactat l´informe , la signatura, y finalment el nombre y els congnoms datació:localitat i dia, mes y any, pot acompañar anecxos que inclouen la informació complementada que s´ha citat al llarg de l´informe,numerada a mes s´ha de acompanyar d´un index numerat.
2.El recurs:es un document argumentatiu pel cual algú demanaa l´administració que anule o modifique una resolució.
2.2recomanacions de l´estil:un full dinA4 que s´aura de delimitar clarament els diferents blocs d´informació, encapçalats pel títol,en present dindicatiu,1persona del singular o formules impersonals
2.3:l´estructura dels recurs:tres grans blocs-identificasio:de la persona dades personals:mon i cogmons, document de identitat i domicili-el cos del recurs:consta de tres pats:formulació del recurs, les alegacions que conecten els motius pels quals es formula un recurs i també la relació de la documentació que s´hi ajunta i la solicitud en que es demana de manera concreta la revocació o modificació de resolució-el ppeu del recurs consta de la signatura la datació i l´organ o centre del cual se adreça el recurs.
3.L´opracio composta .Simple y composta:-l´oració simple:nomes conte con un verb que ha de estar en forma personal.L´oració composta:conte dos vers o mes-uns del verbs ha de estar necesariament en forma personal -unes poden estar en forma personal o forma no personal(infinitiu gerundi y participi)sempreque el segon admeta complemets semblants als que admet un verb en forma personal.
4.Les partas de la oració composta:les preposicions:sempre hi ha mes ´un predicat - pot haber hi mas de un subjecte(es dividen en proposicions)
4.1reconeiximent de proposicions:localitza els verbs de l´oració- identifica el sintagmes que funcionen con a subjecte i predicat- divideix l´oració en proposicions
5. Les relacions entre proposicions:la juntaposicio per cooordinacio y per subordinació:-juntaposicio:proposicions sintatacticament independents que nomnes se relacionen sintagticament no hi ha cap paraula que funcione amb enllaç indiquen la relació entre proposicions juxtaposades per mitja dels signes de puntuació .coordinació:estan integrades per proposicions sintacticament independets que es relacionen per mitja de una conjunció coordinada que funciona com enllaçs-subordinació:estan integrades per proposicions sintacticament dependents que se solen relació nar per mitja de una conjunció que funciona com a enllaç,aquestes oracions es caracteritzenperque uns dels constituiments es una proposició en un lloc de un sintagma no verbal.
els mecanismes de formació de paraules:la derivació:es un proces de formació de paraules que consisteis en afexir un afix amb mots que ja esitixen-preficxos:aquets que es coloquen davant del radical(asimetic,prehistoria)-inficxos: s´indereixen dins dun mot(llenyater,fermater)-sufixos:proposen al radical(grogor caballer)2.La composició:la combinació de dos o mes mots que ja existixen en la llengua de manera independent i que tenen un significat propi-composició nominal-composició abjectival-composició verval 2.1el guionet en elsmots compostos:els noms compostosamb el nom de un punt cardinal(nord-est)els compostos repetitius o expresius(tic-tac)aquelles paraules de les caulas s acaba en vocal i segon comença per r o s o x (gira-sol)els compostos que son pretecs no adaptabs (dalai-lama)paraules o expresions(despues-dema)les paraules compostes amb avervi de negació(no-res)mot puga indulir a error pel contacte(cap-roig)3.Les abrebiacions:son mots o sintagmes nominal o preposicionals representats abreujadament.3.1l´abrebiatura:es la representaciod´una paraula per alguna cosa o algunes de les seues lletres la primera de les cuals ha de ser la inicial-simples:porten un punt o una barrra al final(cap.,c/)compostes:porten un punt al final de cada paraula encurçada(p.Ex)3.2sigles:es la lletra o lletres del mon de persones empreses associacions publicacions etc.El acronims:sona aquelles paraules formades per mes lletres que les inicilas(RENFE)3.3 el símbol:una forma abreujada(km,mg)que un organnisme generalment oficial, pren com a presentació una unitat o una poeracio.
la reclamació oral:es un text argumentatiuque seveix per a formular una queixa per un d´any rebut-oral:expresada d eforma mes informali en que normalment i a prou amb la queixa.escrita:que te un nivell de formalitat mes alt y qie ha de seguir un modelss establits.preparació:-tria l´ambit comercial-elabora una llista amb els fets ocurreguts y lez raons-decideixla contrapartida elabora un guio breu.-intervenció:presentat al receptor i utilitza un grau de gformalitat mitja-exposa els motius d ela reclamació-recorda que es tracta d´un text argumentatiu-demana una contrapartida coherent amb el problema que has tingun.
1.La llengua y la parla:llenguaje:es una capacitat propiai comuna dels humans llengua:es la mnifestacio concreta d´aquest capacitat ,suís Frendinand de Saussure signes convencionals que es manifiesta cuan el parlant en fa us es a dir cuan parla.la parla no es un altra cosa que que la manifestació o la realització de la llengua per part de cada parlant2.La variació lingüística:variacions dins de de una llengua les diferents formes de fer servir l´idioma2.1 tipus de variacions lingüístiques:-variació diacronica:les diferents formes de parlar una mateixa llengua al llarg del temps.-variació diatopica:dialectes d´una llengua en cada zona la llengua es parla duna manera diferent-variació diastratica: a ´us de la llengua que fan els parlants un moment determinat segons la necesitat d´adaptarse a un interlocutor o a un context determina-idiolecte particular:es el conjunt de variacions lingüístiques que utilitza un parlant.

Entradas relacionadas: