Va parir

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,31 KB

 

Substrat preromà: Paraules anteriors a la romanitzacio, provinents de llengues indoeuropees o no indoeuropees.

Estrat bàsic llatí: El lèxic derivat del llatí vulgar, qe constitueix la gran majoria de paraules catalanes.

Cultismes: incorporacio de paraules de llengues classiqes.

Superstrat: incorporacio de paraules de llengues qe es van sobreposar al llati.

Adstrat: paraules qe han estat en contacte fronterer am el catala

Altres influencies: incorporacio de paraules de llengues influents x raon d'historia de la cultura.

Semicultismes, doblets i pseudoderivats:

Doblet: parella de mots, un de popular i un de culte derivats de la mateixa arrel llatina. Ex: de IGNORARE s'ha derivat enyorar i ignorar

Semicultisme: mot qe ha seguit parcialment l'evolucio fonetica popular. Ex: MIRACULUM ha donat miracle.

Pseudoderivat: molt catala qe no deriva del mot catala am el qual mante una relacio semantica i formal sino qe deriva d'un mot llati. EX: bucal pseudoderivat de boca.

Prestecs o manlleus: Són elemetns lexics qe una llengua adopta d'una altre.

Occitanismes: N´hi havia força en el catala medieval.(marrit am el sentit de trist) Se'n conserven en el catala actual(mestras, refrany.) I especialment en el rossellonés(belleu, potser).

Castellanismes: Els mes antics daten del s.XIV (cercar, escalera). Comencen a ferse nombrosos a partir del sXV, n'hi ha d'acceptats i no acceptats.

Formació de mots i lexicalització:

Lexicalització: proces d'agrupacio en un ordre determinat d'uns mots el significat dels puals es unitari i sovint no es pot deduir de la suma dels significats de cada mot.

Compostos sintagmatics: Unitats lèxiqes am forma d sintagma i eqivalen a la categoria gramatical al voltant de la qual son formats:

Nominals: cotxe bomba, blat de moro, mel i mató, maqina d'afaitar, alta tensió, tercera edat.

Adjectivals: blau cel, estret de pit, blau marí

Verbals: plegar veles, deixar-se caure, posar en escena, filar prim, fer fora.

Locucions: unitats lexiqes formades x diversos elements..

Adverbials: a poc a poc, de gom a gom, de pressa, en va, fil per randa.

Prepositives: abans de, ora de, a causa de.

Conjuntives: abans qe, per tal qe, aixi qe, tot seguit qe, com si.

Hiperonímia: el seu significat es mes generic qe els dels mots qe inclou en la seva capacitat de designació. Animal ho es de vertebrat, mamifer, reptil.

Hiponimia: el seu significat es mes especific. Vertebrat ho es de animal, mamifer, reptil.

Cohiponimia: Comparteixes un mateix hiperonim i s'oposen entre ells. Mamifer i reptils x EX.

Homonimia: coincidencia fonetica i ortografica d'una paraula

Entradas relacionadas: