Valencia 1

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 14,86 KB

 

1. Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la guerra civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l’època.Els canvis polítics que van començar després de la guerra tenien com a objectius bàsics, entre altres, la unificació lingüística i la substitució de totes les llengües minoritàries de l’Estat pel castellà.Es va abolir la Generalitat, l’Estatut i els partits polítics, i es va prohibir l’ús públic i oficial del català, i també l’ensenyament.en aquest idioma . La llengua quedà relegada a làmbit privat,, i la literatura catalana quedava condemnada a ser un fenomen minoritari i sense viabilitat..Molt escriptors s'exiliaren En l’exili es van organitzar ben aviat i es van incorporar a revistes ja existents o bé en van crear de noves,Després del 1939 la novel·la en català reapareix lentament.Ho fa primerament a l’exili, a causa de les dificultats de publicació i de la censura que hi havia a l’interior; però, els novel·listes exiliats prefereixen editar les seues obres a Catalunya. Les circumstàncies polítiques de la postguerra són causa de que una bona part de la narrativa que es publica fins al començament dels seixanta rebutge el tractament directe de la realitat i a explicar-la per mitjà de lasimbologia i del miteAlltres autors opten per una literatura imaginativa o fantàstica y per la novel.la psicògica que va dominar el panorama narratiu fins a la dècada dels seixanta, moment en què es va deixar sentir la influència del neorealisme italià i de la novel·la nord-americana d’entreguerres..Apartir dels anys 60 es produix un canvi apareguent actituds més enfrontades al règim franquista.La dictadura va evolucionar fins posicions més tolerants, a causa de l’obertura internacional que va experimentar, cosa que va possibilitar l’accés dels escriptors a un públic més ampli .Al començament dels anys setanta, els escriptors crescuts després de la guerra comencen a publicar i causen un gran impacte en el món literari.

2.Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor.

Nascut a Castalla, l’Alcoià, Durant els anys de la dictadura franquista la vocació d'escriptor de Valor va quedar en un segon terme, ja que es va dedicar preferentment a difondre la gramàtica normativa al País Valencià, Durant aquests l'obra literaria de l'escriptor es materialitzà en una novel ·la,L’ambició d’Aleix, i en lesRondalles valencianes, que han tingut un ressò ben ampli.En elles Valor volia difondre el coneixement del país,del paisatge i de la llengua. creant d’un món literari fascinant.A la darreria de la dècada dels setanta Enric Valor va començar a publicar les novel·les del cicle de Cassana ( una trilogian)nom d’un poble imaginari de les comarques del sud. Aquestes novel·les constitueixen una crònica de la societat rural de Cassana de la primera meitat del segle XX, En ellesValor descriu perfectament el panorama social que inclou tots els racons de la vila i dels seus voltants i ens conta la història d’una vida tancada entre muntanyes i encara feudal, i aquesta comença a desmoronar-se.En les seues novel·les Valor apareix molt vinculat al món rural d’on procedeix, concretament la Foia de Castalla en el que, la naturai té una funció molt important.Valor es va mantenir fidel al model tradicional de la narrativa realista.Les seues novel·les es poden agrupar en dos blocs: novel·les de l’heroi individual, centrades en l’anàlisi dels conflictes individuals del protagonista en relació amb el medi —L’ambició i novel.les d'heroi col.lectiu, representat per uns nuclis familiars analitzats per mitjà del pas del temps, com en les tres novel·les llargues que constitueixen el cicle de Cassana.

3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què.El segle XX és el segle en què l’anomenada “novel·la psicològica” assoleix el major prestigi i Mercé Rodoreda plasma este tipus de novel.la en obres com Aloma ,La plaça del Diamant.i El carrer de les camèlies.Aquest tipus de novel.la se centra en l’anàlisi del món interior i la vida moral d’un personatge, que en el cas de Rodoreda és un personatge femení Les seues obres presenten unes característiques ben definides: Realisme:(L’acció transcorre en un espai geogràfic concret (Barcelona) i en un marc històric (la II República, la guerra i la postguerra) que sovint condicionala vida dels personatges) , Psicologisme (Els esdeveniments no interessen per ells mateixos sinó per la seuarepercussió en la consciènciadels personatges),anàlisi del món interior dels personatges i l’explicitació el seu punt de vista davant els fets on participen., simbolisme (Al llarg de la novel·la apareixen una sèrie de motius recurrents :objectes, llocs, situacions ...amb valor simbòlic relacionats amb el personatge protagonista.).L'obra de Rodoreda s'organitza entorn a les etapes decissives de la vida: adolescència, joventut, maduresa ,vellesa i mort Els protagonistes acostumen a ser quasi sempre dones, sobre tot en les primeres obres que viuen en conflicte amb el món (especialment amb els homes) i que experimenten dolor, el desencís i la infelicitat davant la vida. Busquen la salvació en el record d’un passat feliç i en la construcció de mons propis al marge de la realitat.-Els temes i motius principals que es reiteren en les seues novel·les són les dificultats en les relacions humanes i la consegüent infelicitat que se’n deriva; la visió negativa de l’home,caracteritzat per l’egoisme i per l’ús del sexe com a forma de domini sobre la dona; la memòria i el record com a recursos per a combatre el pas del temps, la mitificació de la infantesa i la joventut, i la importància del somni en la vida dels personatges

4.Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins al’actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocultural.

. Els anys setanta Als anys setanta la dictadura franquista es debilita. Amb la mort de Franco, el 1975, l’estat espanyol s’enceta un procés de transició política que conduirà a sistema democràtic i a la recuperació de les llibertats. El català recupera la consideració social i legal que havia perdut anys enrere: esdevé cooficial tant al País Valencià com a Catalunya i les Illes Balears i s’incorpora al sistema educatiu. Tot això contribueix a millorar quantitativament i qualitativament la vitalitat de la cultura catalana: augmenta considerablement el nombre d’editorials, de premis literaris i de lectors. Durant aquest període la narrativa ofereix un ventall ric i variat de temàtiques i tècniques que es poden sintetitzar en diferents corrents:Aquesta dècada destaca l'anomenada novel.la del trencament que s'allunya del les tèniques narratives clàsiques i que té com a caractréistiques :a)És de caire realista,b)Es una Novel•la transgressora, que experimenten amb el llenguatge i les tècniques narratives;c)Predomina el realisme psicològic,que comprén novel•les en què l’anàlisi psicològica dels personatges i la descripció de mons interiors són els ingredients principals. Pel que fa al contingut, predominen els ambients urbans, la problemàtica de personatges jovens,de la seua relacióamb el sexe i les droguescom a mostres de rebeldiaAls anys vuitanta i noranta S’abandonen les experimentacions i, en general, es reactiva el desig per retornar a formes narratives més clàssiques tornant la narrativa de gènere (narrativa policíaca, de ciència-ficció, de terror,històrica, eròtica..) destaquem: Jaume Fuster, Ferran Torrent  Destaca un corrent arratiu que ha estat anomenat realisme brut o costumisme urbà., el qual retrata els trets més contradictoris de la societat capitalista actual amb un cert to de crítica mostrant una societat urbana, burgesa, conformista, insolidària i consumista .En l'actualitat la disparitat de temàtiques i estils, la gran quantitat de títols publicats i la coincidència d’esciptors de generacions diferents fan que siga complicat explicar el panorama literari de la narrativa actual.,però cal destacar:a)L'ús habitual de la xarxa com espai d¡experimentació literària i pel rebuig de la literatura més convencional.b)L'èxit i difussió de la nostra literaturac)Els espcriptors actuals es centren més en la problemàtica de l'individu que en els problemes d'identitat de la societat valecianaAlguns del autors més representatius són: TERENCI MOIX. ,CARME RIERA. . I FERRANT TORRENT


Entradas relacionadas: