Valencià apitxat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,2 KB

 
EL ValencíÀ APITXAT
Es parla a les comarques del Camp de Morverdre,l´Horta,el Camp de Túria,la Ribera ALAlta,part de la Ribera Baixa i a les ciutats de Gandia i Xàtiva.
Fonètica
-Ensordiment de la s sonora.
-Ensordiment de la g,j,tg i tj
-La v es pronuncia igual que la b
Morfosintaxi
-Ús quasi exclusiu del pretèrit perfet simple
Lèxic
-Abundància de castellanismes
LES VARIETATS BALEAR I NORD-OCCIDENTAL
BalearBalear: a les illes de Mallorca,Menorca,Eivissa i Formentera
Fonètica
-El vocalisme àton format per tres fonemes
-El vocalisme tònic té huit vocals i quatre graus d´obertura perquè manté la e neutra
-Supressió de la -a final de les esdruíxoles després de i
-Leisme generalitzat.
-La i pot formar diftong amb la semivocal i
-Supressió de la -r final als monos
-Caiguda de -s entre vocals
Morfologia
-Ús de l´article salat derivat del llatí ipse, ipsa, ipsum
-1a pers del present d´indicatiu sense desinència.
-La 1a i la 2a pers del plural dels verbs dela 1a-La 1a i la 2a pers del plural dels verbs dela 1a conj tenen -am,-au
-Desinéncies -às,-asses,-às.. En l´imperfet de sub
Lèxic
-Es mantén molts arcaismes.
Nord-occidentalNord-occidental: s´estén per Andorra ,interiors de Catalunya,la Franja de Ponent a l´Aragó,Ribera de l ´Ebre i nord de Castelló
Fonètica
-Pronúncia de -a àtona final com -e oberta
-Tancament, a vegades, de e en i
-Diftongació de la o-àtona inicial en au
Morfosintaxi
-Ús dels articules lo/los
-Pronúncia amb una -e final de la 3a pers del sing d´alguns temps verbals.
-Desinència -o en la 1a-Desinència -o en la 1a pers del sing del present d indicatiu.

Entradas relacionadas: