Valencià apitxat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,39 KB

 

catala nord occidental. 1) tancament de la E en i: ginoll, giner .. I la diftongació de O inicial: auliva, aulor. 2) Es mantenen les formes lo i los determinatius (lo pare) i articles personals (lo Joan). 3) Formes verbals com: que jo canto, que tu cantos; cantaia, cantaies. 4) Cal esmentar el sufix -eiar propi del pallarès: no es pot barreiar... I la conversió de -ig- final en i: Roí, goi. Us de les formes les per el masculí plural: les cavalls, demostratius aguet i aguestos. Lèxic: bajoca(mongeta), ges(guix), despús-demà(dema passat), llavar(rentar). Valencíà: 1) Articulació de la E àtona inicial com a A: antendre, astendre; la caiguda de la D intervocalica: aixà(aixada), teulà(teulada); pronunciació de la R i la T finals: pensar, sant, cantar. 2) Els articles són: el, la, els, les: els possesius: meu, meua, meus, meues: els demostratius: este, eixe, aquell... I açi,açò. 3) No flexiona el numeral dos/dues i te formes particulars de numerals: uit, dèsset, diuit. 4) Combinació pronominal: li la donaré, li'l portaré(manté l'ordre CI+CD). 5) Desinencia verbal de la primera persona: jo cante, jo pense i les de subjuntiu: poguera, pogueres. Us en la llengua parlada del pret perfect sintetic: jo aní, tu anares. 6) Us de EN on els atres dialiectes distingueixen en i amb: ho fet en ell. 7) Parlar apitxat(africació i ensordiment), tretse, txica.


Homonímia: s'escriuen igual pro diferents significats. Homofonia: es pronuncien igual (compte). Homografia: s'escriuen igual i sonen diferent (seu). Parònims: sasemlen foneticamen i graficament: valent i va lent. Polisèmia: mes dun significat ( banc). Hiponímia: tenen un significat inclos en un altre de mes generic.

ENSORDIMENT: absolució ( la b sona p). Fred( la d sona t). Fred àrtic ( la d sona t). La mosca brunz tot el dia ( la z sona s sorda). SONORITAZCIO: caprgros ( la p sona B) Modernisme ( la s sona z ) migdia ( la g sona dz). Les altres ( la s sona z),

Entradas relacionadas: