Valenciano

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,41 KB

 
Punt d´articulació: lloc de la boca on entren en contacte el órgans aticulatoris per tal de modificar el corrent d´aire expirat. Mode d´articulació: manera com es modifica el corrent d´aire que ix dels pulmons quan es produeix una emissió de veu. Comportament de les cordes vocals: segons que l´articulació vaja acompanyada o no de la vibració de les cordes vocals. Les consonants poden ser: segons l´articulacio: bilabials, labiodentals, dentals, alveolars, palatals, velars. Segons la manera d´articular: oclusives, fricatives, africades, nasals, laterals i vibrants. Segons el comportamen de les cordes vocals: sonores o sordes. Fonema africat palatal sord: es representa amb les grafies x, tx, en les seguens posicions:  x= començament de sil.laba, entre consonant i vocal. Tx: començament de sil.laba, entre vocals, i a fi de mot. Fonema fricatiu palatal sord: representem amb x, ix. X: principi de mot, entre vocals darrere de “i”, darrere de “u”. IX: entre vocals i darrere de “ a, e, o, u”, a fi de mot darrere de: “a, e, o”. Fonema fricatiu palatal sonor: Grafies G i J. G= davant “e, i”, a principi de mot, entre vocals, entre consonant i vocal. J= davant “a, o ,u”, a principi de mot, entre vocals, entre consonant i vocal. Fonema africat palatal sonor: TJ i TG sempre entre vocals, TG davant de “e,i” y TJ davant “ a,o,u”. Vacil.lacions entre la lletra R i el digraf RR: La lletra R representa el so de la R simple.S´escriu tambe a començament de paraula i a l´endemig, despres de consonant. El digraf RR representa entre vocals el so de la R multiple pero se escriu una sola R entre vocals: quan la paraula comença amb R- es el segon membre d´una paraula composta, que s´uneix a l´anterior amb gions, i a continuació d´una serie de prefixos. Els fonemes nasals: Escrivim m davant B,P,M. Escrivim M davant F. Escrivim N davant V. Hi ha una serie de paraules que s´escriuen amb el nexe MP. Hi ha una serie de paraules que s´escriuen amb M o N i que cal aprendre perquè n o segueixen cap norma. Vacil.lacions entre la S sonora i la S sorda: 1) Per a representar la S sonora: escrivim Z a principi de paraula i entre consonant i vocal. Escrivim S entre vocals. Excepte els mots d´origen grec i els compostos de -rizo, -zoic, -zoide. 2) Per a representar la S sorda: escrivim s al principi i a final de paraula, entre consonant i vocal i, vocal i consonant.Els recompostos introduïts per un prefix acabat en vocal. Escrivim s entre vocals, despres dels prefixos a-, para-, sobre-, entre-, uni-, anti-, contra-… Escrivim els digrafs SS entre vocals, en els femenins en -essa, i els determinants sufixos com -essió, - issió, -essor, -íssim… Per raons etimologiques, escrivim C davant de les vocals E, I, i Ç davant “a, o, u”. Escrivim amb Ç els sufixos -ança, -ença. Els prefixos re- i pre- sobles la S en la paraula seguent que comença amb S.

Entradas relacionadas: