Valenciano

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,61 KB

 

Bloc occidental: Andorra, Lleida, Franja d'Arago, sud de Tarragona, país valencia, el carxe // 5 vocals atones // parlar: jo parle, parlo [o]; incoatius: servisc, servisca; imperfect: menjara; plurals: homens// espill, xic, corder, eixir //////// CATALA OCCIDENTAL: fonetica: distincio /a/-/e/, i /o/, /u/ atones (pare/para, pera/Pere, puntet/pontet, posar)// E (atona inicial) + m, n, s, ix > [a]: empomar, entrar, estirar, eixir// O(atona inicial) [au]: olor, ofegar // Articulacion de la I del digraf -ix: caixa// E (atona) en contacte amb palatal (x, tx, g, tg, tj, ny, ll) > i: genoll, menjar, senyor; TRETS EXCLUSIUS DEL VALENCIA: 1) perdual de la -d- (intervocalica) en -ada, -ador-: trballador, mocador 2) perdua de la -s- (intervocalica): bellesa 3) distincio b/v: bellesa/vellesa, ball/vall 4) articulacio de la -r final: menajar, flor, mocador Morfosintaxi: morfologia verbal: 1º persona present indicatiu de parlar (jo parle/ jo parlo) // present dindicatiu verbs incoatius en ix// subjuntiu verbs incoatius en -isca o -ixa /// morfologia verbal especifica valencia: present subjuntiu (1º conj en -e i 2a i 3a en -a)// imperfet de subjuntiu en -r- // vitalitat del present simple // numerals 2, 8,17,18 i 19 LEXIC: sol coincidir amb el valencia: xic, xiquet, granera, espill, melic, arena, poal, bes, corder // solucions valencianes: solucions d'arrel (dasca, bacora, atzucac), mossarabismes( fardatxo, clotxina, petxina, orxata), lexic comu amb el mallorqui ( calces, fem, fumeral, pareixer), lexic especific ( eixirm aplegar, prompte, llanda, algeps) CATALA ORIENTAL: Central: FONETICA: sistema vocalic aton: /i/, /u/, /e alreves/. la neutralitzacion de a-e  i de o-u en /u/: ideal, comuna, pare, posar // neutralitzacio v/b en /b/: vella, cavaller // emmudiment /t/ final darrere n, l, r: molt, part, cant // enmudiment /p/ final darrere m, l: camp // iodització parcial : orella, vull, palla // reforçament de la b del grup bl: poble // emmudiment de la r final: parlar, fuster MORFOSINTAXI: article personal: En + masculi en consonant (en joan); la. l' + masculi o femeni (l'Albert, la Isabela) // demostratius: aixo,, allo, aquest, aquell // adverbis: aqui alla // Possesius: meva, teva, seva // 1º p present indicatiu 1a conjugacio: [pensu] // present subjuntiu 1a conjugacio [kanti] LEXIC: varietat lexica innovadora: eixugar, sortir, escombra, noi, xai. // castellanismes: tocino, suelto, maco, despues // argot: pirar, pela, clapar, cales, guipar, paio. El balear: FONETICA: sistema vocalic tonic: la e neutra tonica [kad'na] // esdruixoles acabades en -ia: historia  els grups gua/ga > co/go: aigo //ieisme: filla, vella, ull // diferenciacio B/v // emmudiment de la r final // conservacio de les oclusives finals: pont, alt, sang, cranc MORFOSINTAXI: article personal: en/na/n' ( n'andreu, n'antonia, na margalida) // article salat: es carrer, s'avinguda // present indicatiu 1º conjugacio: jo pens, nosaltres pensam, vosaltres pensau // pronoms febles: desplaçament de l'accent: 'portar-ló'; combinacio OD+ID: 'la te compraré' LEXIC: paraules genúïnes i exclusives: clçons, horabaixa, ido, al-lot, jai, ca // lexic compartit amb el catala occidental: granera, pareixer, poal, arena // lexic comprartit amb el valencia: capell, calces, llepolia, cuixot, fumeral // castellanismes infreqüents: grave, libre // alglicismes (menorca): ull blec (black eye), board (board, safata) pinxa (pilchard, sardina de llauna) mitjamen (midshipman, home pobre amb pretensio de ric)

Entradas relacionadas: