Valenciano

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,54 KB

 
equivalen a un sustantiu, un sintagma nominal o un pronom personal - un pronom relatiu: sense antecedent en altra posicio solen funcionar comun subjecte i sempre compten amb un verb en forma relativa-infinitiu: que a d´admetre els mateixos complements que una forma personal en verb- conjuncio:si o un pronim interrogatiu(quan, quant com) aquestes proposicions pertanyen a les interrogatives indirectes y se clasigican en totals o parcials: totals: no mes admeten un si o un no com a resposta parcials:admeten un ventall inmens de respostes.8.les funcion de les substantives poden fer les funcions propies del sintagma nominal com ara subjecte o atribut,CD,CN, abj,y C. adv.
els calcs semantics:son uns neologismes que es formen quan una de les llengues copia l´estructura gramatical de una paraula de la llengua amb que mante contacte,pero utilitzant paraules propies.els barbarismes:son paraules provinents d´una altra llengua i que son innecesaries. el barbarismes fonetics:contenen sons que no son propis de la nostra llengua. els barbarismes morfologics:tenen caracteristiques morfologiques propies d´una altra llengua.els barbarismes lexics:son paraules d´una altra llengua que substitueixen paraules actocnones. L´asamblea:es un tipus de genere argumentatio oral,organitzat com una reunio planificada en k participen un nombre ampli de persones k han de discutir entre tots sobre un tema per arribar a algun tipus d´acord.Genere argumentatiu es en una assemblea es important k cada participant tinga previst els arguments i contraarguments necessaris per a defensar els seus punts de vista.Preparacio:-l´ordre del dia,moderador,votacio.Intervecio:-respecteu,expresseu,aporteu,escolteu,participeu i acepteu.Avaluacio:-deciden si ha sigut correcta o no.
El valencia(historia)
es una variant k s´inclou dins del bloc occidental de la llengua,juntament amb el nord-occidental.va arribar a les nostres terres amb els catalans k repoblaren el territori valencia despres de la conquesta de jaume 1.El valencia presenta una caracteristica propia la influencia del substrat arab.Cararcteristicas del valencia:-castellones,valencia,alacant,trets fonetics,trets morfologics,trets lexics.
SUBDIALECTES:valencia septentrional:-casteonenc lacabament en (e).El valencia apitxat:-l´ensordiment de la (s) i la neutralitzacio fonetica de (b i v)

Entradas relacionadas: