Valenciano cuarto examen del curso

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,96 KB

 

XII:La cultura residia als monestirs i es limità a la còpia.Es crearen les primeres universitats i es feren traduccions dels clàssics grecs.Les llengües parlades començaren a assumir usos lingüístics formals.TeocentrismeXIV:El humanisme va significar un canvi de mentalitat: lésser humà és gran perquè és ell el creador de la cultura. (Antropocentrisme).Visió de la societat en què lésser humà té poder per a canviar el seu destí.XV:Els moralistes son els predicadors de les dues corrents oposades.(teocentrisme i antropocentrisme)Arnau de Vilanova:Defensava la més pura ortodòxia cristiana.Confessió de Barcelona, Raonament dAvinyòFrancesc Eiximenis:Escriptor medieval amb una solida formació universitària.Exposa el seu pensament amb el màxim de detalls.Intercala contes per amenitzar-ho.Llenguatge culte-planer.Lo Crestià, Vita Christi.Elements més importants de la seva obra:Costumisme, Nacionalisme i Antierudició.És important perquè amb els seus comentaris descriu amb detall els costums de la societat del segle XIVVicent Ferrer:Predicador protegit pels poderosos.Oratòria, Reportadors.Sempre la mateixa estructura: Enunciació en llatí del sermó, Res dun Ave María, Introducció, Explicació i Desenvolupament.Antihumanista.Planer-Col·loquial.Jueus i Moros eren obligats a assistir als seus sermons on eren humil·liatsAnselm Turmeda:Cristià-Musulmà, exponent més clar de la crisi espiritual de lèpoca.Sentit doctrinari.Escrigué en català i àrab.Disputa de lase, Llibre de bons amonestaments, Llibre dels tres, Thufa.Visió prerenaixentistaBernat Metge:Escriptor influenciat per l humanisme.Lo SomniESCOLA SATÍRICA VALENCIANA:És un corrent moralitzador format per JAUME ROIG amb autors burgesos amb Bernat Fenollar, Jaume Gasull, Narcís Vinyoles, Joan Moreno, Valentí Fuster o Pere Martines.Es caracteritza per la misogínia, lanticlericalisme i la critica de les imperfeccions socials.Registre pròxim a la llengua col·loquial.Propòsit dentreteniment intel·lectualJaume Roig:Metge.Espill.Noves rimades.El protagonista ens conta sa vida des que era un xiquet i va ser foragitat de casa per sa mare fins la mort en soledat passant per nombrosos matrimonis, la dona apareix com un antiheroi.Isabel de Villena:Autora duna sola obra coneguda Vita Christi.Narra des dun punt de vista femení.Apologia femenina.Altra visió, sovint contradient els tòpics misògins.Les dones van acollir i entendre a Jesús millor que ningú, les dones no son causa del pecat, son virtuoses, amables i amb caritat.Selecciona només passatges de levangeli on només surten dones.Intent de retornar a la dona medieval lautoestima i una rèplica tàctica a Lespill de Jaume RoigMisogínia:Pensament que no considera a la dona com un humà i està dominada per lhome.Sistema vocàlic de 7 fonemes on no hi ha diftongs creixentsOrtografia: representació gràfica dels fonemes i paraules duna llenguaCategories gramaticals:monemes i morfemes.GENERES MOLT DIVERSOS:Oratòria:es dirigeix al poble utilitzant recursos teatrals joglars amb sermons apocalípticsControversística:Debats orals amb els jueus i heretges per tal de demostrar la superioritat de les concepcions religiosesAntijueva i Antimusulmana:(Llull, Vilanova i Penyafort)Moralitzant:Objectius didàctics, prosa farcida dexemples, proverbis i citacions bíbliquesL'exègesi:Vides de sants, de la Mare de Déu i JesucristReligiosa:Té en els goigs un vessant popular i un corrent culte en els certàmens poètics daquesta temàtica.

Entradas relacionadas: