Valenciano gramatica t.6.7

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,86 KB

 

Acta: ESTRUCTURA: 1.Capçalera i identificacio de la reunio. 2. Assistents. 3. Ordre del dia. 4. Desenvolupament de la sessio i acords. 5. Formula final. 6. Annexos. CARACTERISTIQUES: 1. Molta importancia de la concisio, seleccio, sintesi i claredat dels continguts. 2. Present d'indicatiu. 3. Els paragrafs han d'estar a la esquerra.

Informe: ESTRUCTURA: 1. Introduccio. 2. Cos de l'informe(Dues parts: 1º Frase introductoria, 2º Exposicio dels arguments). 3. Conclusio. 4. Signatura. 5. Datacio. 6. Annexos

Oclusives finals: Sordes(p,t,c) Sonores(b,d,g). CASOS PARTICULARS: 1. B (Sufixos -fob, -sil·lab). 2. T (Gerundis acabats en -ant,-ent,-int). 3. D (Sufixos -etud,-itud,-and,-end). 4. C (1ª persona, present d'indicatiu, verbs velaritzats). 5. G (Sufixos -fag,-fug,-leg,-gog)(1ª persona, present de subjuntiu, verbs velaritzats)

___________________________________________________________

Argumentacio: CARACTERISTIQUES: 1. La finalitat es convencer, rebatre o estimular al receptor per a que actue d'una determinada manera. 2. Es presente una TESI. 3. Hi ha referencies a altres textos. 4. Presencia d'elements valoratius. 5. Us de connectors. ESTRUCTURA: 1. Introduccio(Es presenta el tema). 2. Exposicio(Es formula la tesi). 3. Conclusio(Es recullen les idees principals)

Passives: 1. Morfologica(Ser + (Participi, -t)). 2. Reflexa(Es rebran critiques per part..)

Alternatives: 1. Impersonals reflexes(Es menja be en aquella pizzeria).2. Anteposicio del complement directe(El DVD, l'ha gravat Maria)

Esse sonora: (1. A principi de paraula. 2. Entre consonant i vocal. 3. En el sufix -itzar) S (1. Entre vocals. 2. En els prefixos dins-,fons-,trans-)

Esse sorda: S (1. Principi de paraula. 2. Entre consonant i vocal. 3. A final de paraula) SS (1.Entre vocals. 2. Femenins acabats en -essa. 3. Toponims d'origen arab. 4. Prefixos des-, trans-) Ç (1.Davant vocals a,o,u) C (1. Davant e, i) Ç,C (1. Mots acabats en els sufixos -ança,-ença. 2. En adjectius acabats en -aç,-iç,-oç. 3. A final de paraula)

Entradas relacionadas: