Valenciano temas 11 y 12

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,61 KB

 
BARROC: Es el periode de la cultura occidental que compren el s.XVII. Fou un periode molt prolific en totels les formes de manifestacio artistica, en les quals batega sempre una actitud de desengany. Temes: 1. Fugacitat de la vida. 2. El gust per la monstruositat. 3. El pas del temps. 4. Els contrastos. Recursos Literaris: 1. Gust pel recarregament (Hiperbole i Hiperbaton) 2. Confusio entre Realitat i Aparença ( Paradoxes, antitesis i jocs de paraules). Corrents Literaris: 1. El CONCEPTISME: Dona mostres d'agudesa d'enginy per mitja de l'associacio d'idees i mots. 2. El CULTERANISME: Busca la bellesa formal, mitjançant un estil recarregat i pompos.
LLITERATURA (s.XVII): Prosa: Dietaris. Autors: 1. Pere Joan Porcar: Escriu durant 40 anys mes de 3400 fragments d'un dietari que descriu la Valencia del s.XVII. Aquesta obra contitueix el millor espill de la societat Valenciana del moment. Es narren fets quotidians i extraordinaris. 2. Joaquim Aierdi: Escriu "Noticies de Valencia i son regne", Anotacions (Temes religiosos, Violencia Social).
TEATRE: 1. Francesc Fontanella: Escriu obres cultes de teatre en vers com: "Amor", "Firmesa i Porfia", "Lo Desengany". 2. Francesc Mulet: "La infanta Tellina i el rei Matarot", "Los amors de Melisendra"
POESIA: Tradicio Culta:(Conceptista, caracteritzada per la densitat conceptual. Culterana, caracteritzada per l'us de la mitologia). Autors: Francesc Vicent Garcia: Es el poeta mes representatiu del nostre Barroc, d'extraordinaria qualitat literaria. Poesia Popular: Destaca pel seu component popular. Autors: Pere Jacint Morla: El mes prolific versificador i autor de col·loquis del s.XVII valencià. Te 7500 versos. Obres: Poesies satiriques i festives.
_____________________________
IL·LUSTRACIO : Fou un moviment intel·lectual basat en la rao com a metode d'analisi de la realitat. Obres: 1. L'Enciclopedia (Alembert i Diderot): Recull els principis de la il·lustracio. 2. A França: El Candid (Voltaire). L'Emili (Rousseau) 3. A Anglaterra: Robinson Crusoe (Defoe). Viatges de Gulliver (Swift). Autors Valencians: 1. Marc Antoni Orellana: Escriu uns opuscles sobre els peixos i els pardals de L'Albufera. 2. Gregori Maians: S'interessa de manera erudita per la llengua i la cultura autoctones. 3. Antoni Josep Cavanilles:"Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura... del Reino de Valencia" 4. Luis Galiana: El seu objectiu va consistir a depurar la llengua de tot allo que li era estrany i postis i acostar-se al model dels classics valencians. "Rondalla de Rondalles" 1768: Es un caricaturesc enfilall de refrany i frases fetes que parla de les disputes de una humil familia valenciana. 5. Carles Ros: Va escriure tratats sobre ortografia i gramatica comparada, vocabularis, tractats de refranys, col·loquis, romançcos... Va editar:"Llibre de les dones, Rondalla de Rondalles"
NEOCLASSICISME: Corrent artistic frances, considerava el mon classic, com el model a imitar. Trets: 1. Gust per l'ordre, l'equilibri i l'harmonia. 2. Prosa de tipus moralista sobre la vida. 3. Cultiu del teatre, inspirat en les tragedies classiques.

Entradas relacionadas: