VAlencianoo!

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,1 KB

 
Els espais son els llocs o ambients on es desenvolupa l'accio d'una historia, es a dir, el marc on ocorren uns fets determinats a uns personatges. Hi han diversos tipus de espais. Segons l'extensió: Macroespai: Espai general on transcorre la narració.
Microespai: Lloc concret on esdevé una acció.
Segons la
proximitat amb la realitat pot ser:
Real: Si fa referencia a ciutats o llocs concrets que es poden reconeixer. Evocat: si es crea a partir d'un model existent. Imaginari: quan no te referencia de models existents.
Podem adoptar un punt de vista objectiu o
subjeciu, o general o detallada la descripció. La descripció pot ser formal o escrita, informal i oral. Poden estar escrits en textos informatius i argumentatius. Estan:
Títol: nom de allo a que descriu.
Introducció: presentació de les caracteristiques generals. Cos central: informacio detallada de descripció. Conclusio: repasa breu i de vegades valoracio. Connectors mes frequents: Enumeratius: permeten organitzar els elements seguint un ordre.
Espacials: indiquen el lloc on es troben els elements.(alli)

Les preposicions son paraules invariables que serveixen per a relacionar paraules o grups de paraules. les preposicions funcionen el loracio com a nexes. Es clasfiqn en simples, compostes i locucions prepositives. Cal usar a: Davant d'un toponim, quan denota direcció i davant d'un article definit. Cal usar en: Davant dels demostratius i de un i algun.
Oracions actives: Aquelles que en el subjecte es qui fa laccio que expressa el verb en forma verbal activa. Oracions passives: son aquelles en que el subjecte rep laccio expressada pel verb en forma verbal passiva. Laccio del verb la da un complement introduit per la preposicio per.
El subjuntiu es el mode verbal que sutilitza per a expressar fets possibles, dubtes i desitjos. Sutilitza en les oracions imperatives negatives. Quan parlem fem pauses i canvis d'entonacio o de veu per a donar al nostre missatge un significat i una intencionalitat concreta.
Característiques linguistiques: Fonetiques: presencia de caracteristiques dels parlants locals. Lexiques: coloquialismes i barbarismes. Sintactiques: canvi de l'ordre de les paraules.

Entradas relacionadas: